α-Glucosidase inhibitory activity from ethyl acetate extract of Antidesma bunius (L.) Spreng stem bark containing triterpenoids

Articles