Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1A novel polysaccharide isolated from mulberry fruits (Murus alba L.) and its selenide derivative: structural characterization and biological activities
Chun Chen,Bin Zhang,Xiong Fu,Rui Hai Liu
Food & Function.2016;7(6)2886
[DOI]
2Phytochemical Evaluation of Morus alba Seeds and Cold Pressed Oil
Zeliha Üstün Argon,Nihal Ilhan,Ali Gökyer,Sidika Büyükhelvacigil Öztürk,Beril Koparal
Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry.2019;7(6)41
[DOI]
3Optimization for ultrasound extraction of polysaccharides from mulberry fruits with antioxidant and hyperglycemic activity in vitro
Chun Chen,Li-Jun You,Arshad Mehmood Abbasi,Xiong Fu,Rui Hai Liu
Carbohydrate Polymers.2015;130(6)122
[DOI]
4A novel fucoidan complex-based functional beverage attenuates oral cancer through inducing apoptosis, G2/M cell cycle arrest and retarding cell migration/invasion
Pei-Hui Chen,Pao-Chang Chiang,Wen-Cheng Lo,Chun-Wei Su,Chia-Yu Wu,Chun-Hao Chan,Yi-Chieh Wu,Hsin-Chung Cheng,Win-Ping Deng,Hsi-Kuei Lin,Bou-Yue Peng
Journal of Functional Foods.2021;85(6)104665
[DOI]
5Mulberry: an ornamental tree that gives bioactive compounds for human health
D. Donno,M.G. Mellano,G. Gamba,I. Riondato,G.L. Beccaro
Acta Horticulturae.2021;85(1331)205
[DOI]
6Anthocyanins and Proanthocyanidins: Chemical Structures, Food Sources, Bioactivities, and Product Development
Qianqian Qi,Meijun Chu,Xiuting Yu,Yanning Xie,Yali Li,Yongmei Du,Xinmin Liu,Zhongfeng Zhang,John Shi,Ning Yan
Food Reviews International.2022;85(1331)1
[DOI]
7Chemical Components of the Fruits of Morus nigra Linn.: Methyl Caffeate as a Potential Anticancer Agent by Targeting 3-Phosphoglycerate Dehydrogenase
Yali Wang,Mengzhu Zheng,Qinghua Jiang,Yang Xu,Xuechen Zhou,Na Zhang,Dejuan Sun,Hua Li,Lixia Chen
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2021;69(42)12433
[DOI]
8Purification of novel polypeptides from bee pupae and their immunomodulatory activity in vivo and in vitro
Y. Chen,J. Zhao,W. Zhang,T. Zhao,Q. Zhang,G. Mao,W. Feng,Q. Li,L. Yang,X. Wu
Journal of Insects as Food and Feed.2022;69(42)1
[DOI]
9Purification of novel polypeptides from bee pupae and their immunomodulatory activity in vivo and in vitro
Zainon Mat Sharif,Mohd Syafiq Othman,Nurul Jannah Jalil
Journal of Insects as Food and Feed.2018;2016(42)020082
[DOI]
10Consumption of Anthocyanin-Rich Mulberry Fruit Jelly with a High-Fat Meal Decreases Postprandial Serum Cardiometabolic Risk Factors in Dyslipidemia Subjects
Nattira On-Nom,Uthaiwan Suttisansanee,Jutamas Tongmai,Chanakan Khemthong,Rungrat Chamchan,Pattaneeya Prangthip,Borimas Hanboonkunupakarn,Chaowanee Chupeerach
Journal of Nutrition and Metabolism.2020;2020(42)1
[DOI]
11Effects of high hydrostatic pressure and thermal processing on bioactive compounds, antioxidant activity, and volatile profile of mulberry juice
Fan Wang,Bao-Lei Du,Zheng-Wei Cui,Li-Ping Xu,Chun-Yang Li
Food Science and Technology International.2017;23(2)119
[DOI]
12Anti-inflammatory effects of phenolic extracts from strawberry and mulberry fruits on cytokine secretion profiles using mouse primary splenocytes and peritoneal macrophages
Chieh-Jung Liu,Jin-Yuarn Lin
International Immunopharmacology.2013;16(2)165
[DOI]
13The effect of geographic variation on chemical composition, antioxidant and hypoglycemic activities of Morus alba L. polysaccharides
Muhammad Saeed Khan,Chun Chen,Xiong Fu
Journal of Food Processing and Preservation.2019;43(11)165
[DOI]
14Phytochemical Properties of Some Mulberry Genotypes Grown in Malatya Province
Rukiye YAMAN
Yüzüncü Yil Üniversitesi Tarim Bilimleri Dergisi.2021;43(11)348
[DOI]
15Characteristic Components, Biological Activities and Future Prospective of Fructus Mori: a Review
Sen Guo,Lu Bai,Chi-Tang Ho,Naisheng Bai
Current Pharmacology Reports.2018;4(3)210
[DOI]
16Two mulberry phytochelatin synthase genes confer zinc/cadmium tolerance and accumulation in transgenic Arabidopsis and tobacco
Wei Fan,Qing Guo,ChangYing Liu,Xueqin Liu,Meng Zhang,Dingpei Long,Zhonghuai Xiang,Aichun Zhao
Gene.2018;645(3)95
[DOI]
17Evaluation of flavonoid and polyphenol constituents in mulberry leaves using HPLC fingerprint analysis
Xiaoyun He,Xu Chen,Xiaoqun Ou,Liyan Ma,Wentao Xu,Kunlun Huang
International Journal of Food Science & Technology.2020;55(2)526
[DOI]
18Evaluation of the alkaloid, polyphenols, and antioxidant contents of various mulberry cultivars from different planting areas in eastern China
Dong-Yang Zhang,Yi Wan,Jing-Yi Hao,Run-Ze Hu,Cong Chen,Xiao-Hui Yao,Wei-Guo Zhao,Ze-Yu Liu,Long Li
Industrial Crops and Products.2018;122(2)298
[DOI]
19Inactivation ofListeria monocytogenesin Black Mulberry (Morus nigra) Juice
Seniz Karabiyikli,Hüseyin Degirmenci,Mehmet Karapinar
Journal of Food Processing and Preservation.2017;41(1)e12840
[DOI]
20Impact of heat treatment on anti-oxidative and anti-colon cancer activities of the soluble extracts from black mulberry (Morus nigra L.) using water and ethanol–water solvents
Wen-Si Cui,Qiang Zhang,Xin-Huai Zhao
RSC Advances.2020;10(51)30415
[DOI]
21Evaluation of the Chemical Composition and Antioxidant Activity of Mulberry (Morus alba L.) Fruits from Different Varieties in China
Tao Chen,Fei-Fan Shuang,Qing-Yue Fu,Yu-Xiong Ju,Chen-Man Zong,Wei-Guo Zhao,Dong-Yang Zhang,Xiao-Hui Yao,Fu-Liang Cao
Molecules.2022;27(9)2688
[DOI]
22Characterization, antioxidativity, and anti-carcinoma activity of exopolysaccharide extract from Rhodotorula mucilaginosa CICC 33013
Wenjin Ma,Xuefeng Chen,Bo Wang,Wenjin Lou,Xuan Chen,Junli Hua,Yu jiao Sun,Yu Zhao,Tao Peng
Carbohydrate Polymers.2018;181(9)768
[DOI]
23Effect of green tea and mulberry leaf powders on the gut microbiota of chicken
Yuan Chen,Jiajia Ni,Hongwei Li
BMC Veterinary Research.2019;15(1)768
[DOI]
24Bioactive compounds, health benefits and utilisation of Morus spp.– a comprehensive review
Shikha Dhiman,Vikas Kumar,C. M. Mehta,Yogesh Gat,Sawinder Kaur
The Journal of Horticultural Science and Biotechnology.2020;95(1)8
[DOI]
25Preliminary study on pomological characteristics of different mulberry accessions in Istria, Croatia: toward their conservation
Ž. Prgomet,I. Prgomet,M. Petrovic,D. Donno
Acta Horticulturae.2021;95(1324)209
[DOI]
26Pharmacokinetic of gastrodigenin rhamnopyranoside from Moringa seeds in rodents
Wenjing Li,Congyong Sun,Wenwen Deng,Yingkun Liu,Michael Adu-Frimpong,Jiangnan Yu,Ximing Xu
Fitoterapia.2019;138(1324)104348
[DOI]
27Pharmacokinetic of gastrodigenin rhamnopyranoside from Moringa seeds in rodents
Sawsan G. Mohammed,M. Walid Qoronfleh
Fitoterapia.2020;24(1324)279
[DOI]
28Mulberry leaf polyphenols delay aging and regulate fat metabolism via the germline signaling pathway in Caenorhabditis elegans
Shanqing Zheng,Sentai Liao,Yuxiao Zou,Zhi Qu,Weizhi Shen,Ying Shi
AGE.2014;36(6)279
[DOI]
29Biotransformation and metabolism of three mulberry anthocyanin monomers by rat gut microflora
Yao Chen,Qian Li,Ting Zhao,Zhen Zhang,Guanghua Mao,Weiwei Feng,Xiangyang Wu,Liuqing Yang
Food Chemistry.2017;237(6)887
[DOI]
30Morus alba L. Plant: Bioactive Compounds and Potential as a Functional Food Ingredient
Centhyea Chen,Umi Hartina Mohamad Razali,Fiffy Hanisdah Saikim,Azniza Mahyudin,Nor Qhairul Izzreen Mohd Noor
Foods.2021;10(3)689
[DOI]
31Genotypes and harvest maturity influence the nutritional fruit quality of mulberry
Shafa Nayab,Kashif Razzaq,Sami Ullah,Ishtiaq Ahmad Rajwana,Muhammad Amin,Hafiz Nazar Faried,Gulzar Akhtar,Ahmad Sattar Khan,Zohaib Asghar,Hamad Hassan,Ambreen Naz
Scientia Horticulturae.2020;266(3)109311
[DOI]
32Genotypes and harvest maturity influence the nutritional fruit quality of mulberry
Dario Donno,Maria Gabriella Mellano,Alessandro Kim Cerutti,Gabriele Loris Beccaro
Scientia Horticulturae.2018;266(3)261
[DOI]
33Discovery of Unexpected Sphingolipids in Almonds and Pistachios with an Innovative Use of Triple Quadrupole Tandem Mass Spectrometry
Federico Maria Rubino,Michele Dei Cas,Monica Bignotto,Riccardo Ghidoni,Marcello Iriti,Rita Paroni
Foods.2020;9(2)110
[DOI]
34Biotransformation of anthocyanins from Vitis amurensis Rupr of “Beibinghong” extract by human intestinal microbiota
Fei Zheng,Mingxin Han,Yang He,Yan Zhang,Shuying Liu,Hao Yue,Liankui Wen
Xenobiotica.2019;49(9)1025
[DOI]
35Ciboria carunculoides Suppresses Mulberry Immune Responses Through Regulation of Salicylic Acid Signaling
Zhiyuan Lv,Lijuan Hao,Bi Ma,Ziwen He,Yiwei Luo,Youchao Xin,Ningjia He
Frontiers in Plant Science.2021;12(9)1025
[DOI]
36Foodomics for mulberry fruit (Morus spp.): Analytical fingerprint as antioxidants' and health properties' determination tool
D. Donno,A.K. Cerutti,I. Prgomet,M.G. Mellano,G.L. Beccaro
Food Research International.2015;69(9)179
[DOI]
37Chemical characterization and antioxidant activities of Morus alba var. nigra fruits
Maryam Farahani,Hossein Salehi-Arjmand,Ali Khadivi,Morteza Akramian
Scientia Horticulturae.2019;253(9)120
[DOI]
38Partial-least-squares and canonical-correlation analysis of chemical constituents and active ingredients of new types of Chinese mulberries
Rui Sun,Lei Sun,Chuanming Han
Food Science & Nutrition.2018;6(7)1950
[DOI]
39Physicochemical properties and antidiabetic effects of a polysaccharide obtained from Polygonatum odoratum
Huiyan Jiang,Yao Xu,Congyong Sun,Michael Adu-Frimpong,Jiangnan Yu,Wenwen Deng,Ximing Xu
International Journal of Food Science & Technology.2018;53(12)2810
[DOI]
40Polyphenols of mulberry fruits as multifaceted compounds: Compositions, metabolism, health benefits, and stability—A structural review
Ibrahim Khalifa,Wei Zhu,Kai-kai Li,Chun-mei Li
Journal of Functional Foods.2018;40(12)28
[DOI]
41Antioxidant and hepatoprotective effects of purified Rhodiola rosea polysaccharides
Yao Xu,Huiyan Jiang,Congyong Sun,Michael Adu-Frimpong,Wenwen Deng,Jiangnan Yu,Ximing Xu
International Journal of Biological Macromolecules.2018;117(12)167
[DOI]
42Adsorption properties of macroporous adsorbent resins for separation of anthocyanins from mulberry
Yao Chen,Weijie Zhang,Ting Zhao,Fang Li,Min Zhang,Jing Li,Ye Zou,Wei Wang,Samuel J. Cobbina,Xiangyang Wu,Liuqing Yang
Food Chemistry.2016;194(12)712
[DOI]
43Effects of Mulberry (Morus alba L.) Leaf Extracts on Growth, Immune Response, and Antioxidant Functions in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)
Xuelian Tang,Jinghua Fu,Qiannan Gao,Guangfeng Liu,Jiawei Ye,Wanting Guan,Yifu Shi,Minjun Xu
Annals of Animal Science.2022;22(1)349
[DOI]
44Evaluation of Different Black Mulberry Fruits (Morus nigra L.) Based on Phenolic Compounds and Antioxidant Activity
Ri-Si Wang,Pan-Hao Dong,Xi-Xiang Shuai,Ming-Shun Chen
Foods.2022;11(9)1252
[DOI]
45Chemical properties in fruits of mulberry species from the Xinjiang province of China
Yan Jiang,Wen-Jing Nie
Food Chemistry.2015;174(9)460
[DOI]
46Antioxidant activity and nutritional value in mature fruit of seven mulberry cultivars
J. Chumpookam,P. Jomngam
Acta Horticulturae.2019;174(1245)79
[DOI]
47Submerged fermentation improves bioactivity of mulberry fruits and leaves
Hui Qian Chuah,Pei Ling Tang,Ni Jing Ang,Hui Yin Tan
Chinese Herbal Medicines.2021;13(4)565
[DOI]
48Effect of Different Modified Atmosphere Packaging on the Quality of Mulberry Fruit (Morus alba L. cv Kokuso 21)
Ilenia Tinebra,Giuseppe Sortino,Paolo Inglese,Silvia Fretto,Vittorio Farina,Carl J. Schaschke
International Journal of Food Science.2021;2021(4)1
[DOI]
49The Effect of Mulberry Fruits Consumption on Lipid Profiles in Hypercholesterolemic Subjects: A Randomized Controlled Trial
Carl J. Anchalee Sirikanchanarod,Carl J. Akkarach Bumrungpert,Carl J. Wiroje Kaewruang,Carl J. Tipanee Senawong,Carl J. Patcharanee Pavadhgul
Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences.2016;6(1)7
[DOI]
50Systematic study on phytochemicals and antioxidant activity of some new and common mulberry cultivars in China
Tao Bao,Yang Xu,Vemana Gowd,Jingcheng Zhao,Jiahong Xie,Wenkang Liang,Wei Chen
Journal of Functional Foods.2016;25(1)537
[DOI]
51Subcritical water extraction of bioactive compounds from Radix Puerariae and optimization study using response surface methodology
Ting Zhao,Yingbiao Luo,Xiaoyue Zhang,Weijie Zhang,Hongyuan Qu,Guanghua Mao,Ye Zou,Wei Wang,Qian Li,Yao Chen,Weiwei Feng,Liuqing Yang,Xiangyang Wu
Chemical Engineering Communications.2019;206(9)1218
[DOI]
52Spray Drying as a Method of Choice for Obtaining High Quality Products from Food Wastes– A Review
Marija Banožic,Jelena Vladic,Ines Banjari,Darko Velic,Krunoslav Aladic,Stela Jokic
Food Reviews International.2021;206(9)1
[DOI]
53The Mulberry (Morus alba L.) Fruit—A Review of Characteristic Components and Health Benefits
Qingxia Yuan,Longyan Zhao
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2017;65(48)10383
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe