Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Chemical characterisation and hypolipidaemic effects of two purified Pleurotus eryngii polysaccharides
Xing Jin,Qilong Wang,Xia Yang,Min Guo,Wenjing Li,Jixiang Shi,Michael Adu-Frimpong,Ximing Xu,Wenwen Deng,Jiangnan Yu
International Journal of Food Science & Technology.2018;53(10)2298
[DOI]
2Determination of Residual Concentration of Ionic Liquids with Different Anions and Alkyl-Chain Lengths in Water and Soil Samples
Tongtong Zhou,Jinhua Wang,Cheng Zhang,Jun Zhang,Lusheng Zhu,Zhongkun Du,Jun Wang
Analytical Chemistry.2017;89(19)10520
[DOI]
3A multi-strategy platform for quality control and Q-markers screen of Chaiqin chengqi decoction
Ge Liang,Jingyu Yang,Tingting Liu,Shisheng Wang,Yongjian Wen,Chenxia Han,Yan Huang,Rui Wang,Yiqin Wang,Liqiang Hu,Guangzhi Wang,Fei Li,Joel D.A. Tyndall,Lihui Deng,Dan Du,Qing Xia
Phytomedicine.2021;85(19)153525
[DOI]
4A multi-strategy platform for quality control and Q-markers screen of Chaiqin chengqi decoction
Emma Suali
Phytomedicine.2020;85(19)133
[DOI]
5A Sequential Statistical Approach Towards an Optimized Production of Bacteriocin byLactobacillus pentosusTSHS
Paria Motahari,Saeed Mirdamadi,Mehran Kiani Rad
Journal of Food Processing and Preservation.2016;40(6)1238
[DOI]
6Pharmacokinetic of gastrodigenin rhamnopyranoside from Moringa seeds in rodents
Wenjing Li,Congyong Sun,Wenwen Deng,Yingkun Liu,Michael Adu-Frimpong,Jiangnan Yu,Ximing Xu
Fitoterapia.2019;138(6)104348
[DOI]
7Optimization and determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in biochar-based fertilizers
Ping Chen,Hui Zhou,Jay Gan,Mingxing Sun,Guofeng Shang,Liang Liu,Guoqing Shen
Journal of Separation Science.2015;38(5)864
[DOI]
8Enzyme-assisted extraction of anticoagulant polysaccharide from Liparis tessellatus eggs
Bernadeth F. Ticar,Zuliyati Rohmah,Carmelo V. Ambut,Yeung-Joon Choi,Solange I. Mussatto,Byeong-Dae Choi
International Journal of Biological Macromolecules.2015;74(5)601
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe