Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1
Manoj Kumar Gupta,Ramakrishna Vadde
.2020;()231
[DOI]
2Development of a multivalent acetylcholinesterase inhibitor via dynamic combinatorial chemistry
Jintao Xu,Shuang Zhao,Shixin Zhang,Jialu Pei,Yanhong Li,Yongxin Zhang,Xiangyang He,Lei Hu
International Journal of Biological Macromolecules.2020;150()1184
[DOI]
3Identification and synthesis of an efficient multivalent E. coli heat labile toxin inhibitor __ A dynamic combinatorial chemistry approach
Jintao Xu,Shixin Zhang,Shuang Zhao,Lei Hu
Bioorganic & Medicinal Chemistry.2020;28(9)115436
[DOI]
4

Oral Nano Drug Delivery Systems for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus: An Available Administration Strategy for Antidiabetic Phytocompounds

Xin Nie,Zhejie Chen,Lan Pang,Lin Wang,Huajuan Jiang,Yi Chen,Zhen Zhang,Chaomei Fu,Bo Ren,Jinming Zhang
International Journal of Nanomedicine.2020;Volume 15(9)10215
[DOI]
5Identification of Novel Key Targets and Candidate Drugs in Oral Squamous Cell Carcinoma
Juan Liu,Xinjie Lian,Feng Liu,Xueling Yan,Chunyan Cheng,Lijia Cheng,Xiaolin Sun,Zheng Shi
Current Bioinformatics.2020;15(4)328
[DOI]
6Determination of benzonatate and its metabolite in human plasma by HPLC–MS/MS: A preliminary pharmacokinetic study in healthy Chinese volunteers after oral administration of benzonatate soft capsule
Jiayu Man,Feifei Jiao,Yiya Wang,Yueqing Gu,Li Ding,Chang Shu
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2019;173(4)134
[DOI]
7Comprehensive evaluation of the MM-GBSA method on bromodomain-inhibitor sets
Süleyman Selim Çinaroglu,Emel Timuçin
Briefings in Bioinformatics.2020;21(6)2112
[DOI]
8Baicalin and its aglycone: a novel approach for treatment of metabolic disorders
Penghua Fang,Mei Yu,Mingyi Shi,Ping Bo,Xuewen Gu,Zhenwen Zhang
Pharmacological Reports.2020;72(1)13
[DOI]
9Enhancement of Oral Bioavailability and Anti-hyperuricemic Activity of Isoliquiritigenin via Self-Microemulsifying Drug Delivery System
Kangyi Zhang,Qilong Wang,Qiuxuan Yang,Qiuyu Wei,Na Man,Michael Adu-Frimpong,Elmurat Toreniyazov,Hao Ji,Jiangnan Yu,Ximing Xu
AAPS PharmSciTech.2019;20(5)13
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe