Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Origins, Phytochemistry, Pharmacology, Analytical Methods and Safety of Cortex Moutan (Paeonia suffruticosa Andrew): A Systematic Review
Zhiqiang Wang,Chunnian He,Yong Peng,Feihu Chen,Peigen Xiao
Molecules.2017;22(6)946
[DOI]
2Research on Quality Markers of Moutan Cortex : Quality Evaluation and Quality Standards of Moutan Cortex
Zhi-qiang Wang,Jie Shen,Pei Li,Shuang-shuang Liu,Fan Yi,Hai-bo Liu,Fan-rong Wu,Chun-nian He,Fei-hu Chen,Pei-gen Xiao
Chinese Herbal Medicines.2017;9(4)307
[DOI]
3Rapid characterization of chemical markers for discrimination of Moutan Cortex and its processed products by direct injection-based mass spectrometry profiling and metabolomic method
Chao-Ran Li,Meng-Ning Li,Hua Yang,Ping Li,Wen Gao
Phytomedicine.2018;45(4)76
[DOI]
41H NMR-based metabonomic revealed protective effect of Moutan Cortex charcoal on blood-heat and hemorrhage rats
Pei Cheng,Xingyang Xue,Jinbo Su,Mimi Lu,Shumei Wang,Jiang Meng
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2019;169(4)151
[DOI]
5Multi-Dimensional Spectrum-Effect Relationship of the Impact of Chinese Herbal Formula Lichong Shengsui Yin on Ovarian Cancer
Yanhong Wang,Yang Li,Yan Zhang,Guan Feng,Zhixin Yang,Qingxia Guan,Rui Wang,Fengjuan Han
Molecules.2017;22(6)979
[DOI]
6Paeonol exhibits anti-tumor effects by apoptotic and anti-inflammatory activities in 7,12-dimethylbenz(a)anthracene induced oral carcinogenesis
Duraisamy Ramachandhiran,Veerasamy Vinothkumar,Sukumar Babukumar
Biotechnic & Histochemistry.2019;94(1)10
[DOI]
7Nine absorbed components pharmacokinetic of raw and processed Moutan Cortex in normal and blood-heat and hemorrhage syndrome model rats
Qiuli Ye,Pei Cheng,Donghui Yan,Yue Sun,Ying Zhang,Hui Cao,Shumei Wang,Jiang Meng
Biomedical Chromatography.2020;34(12)10
[DOI]
8Pharmacokinetic–pharmacodynamic modeling for Moutan Cortex/Moutan Cortex charcoal and the contributions of the chemical component using support vector regression with particle swarm optimization
Sixing Pan,Jianan Zhou,Sujuan Zhou,Zhangpeng Huang,Jiang Meng
RSC Advances.2020;10(41)24454
[DOI]
9Screening anaphylactoid components of Shuang Huang Lian Injection by analyzing spectrum-effect relationships coupled with UPLC-TOF-MS
Yufei Feng,Zhongxu Jing,Yongji Li,Shaowa Lv,Weinan Li,Guofeng Cai,Danqi Yang,Yanhong Wang
Biomedical Chromatography.2019;33(2)e4376
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe