Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Clinical Features and Rules of Chinese Herbal Medicine in Diabetic Peripheral Neuropathy Patients
Jindong Zhao,Yan Li,Ling Xin,Min Sun,Chanjuan Yu,Guobin Shi,Taotao Bao,Jian Liu,Yingqun Ni,RuiMin Lu,Yuanyuan Wu,Zhaohui Fang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2020;2020()1
[DOI]
2Characterization of Acidic Tea Polysaccharides from Yellow Leaves of Wuyi Rock Tea and Their Hypoglycemic Activity via Intestinal Flora Regulation in Rats
Zhong Wu,Wenzhi Zeng,Xun Zhang,Jiangfan Yang
Foods.2022;11(4)617
[DOI]
3Green and efficient extraction of four bioactive flavonoids from Pollen Typhae by ultrasound-assisted deep eutectic solvents extraction
Zhaorui Meng,Jing Zhao,Hongxia Duan,Yuanyuan Guan,Longshan Zhao
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2018;161(4)246
[DOI]
4Optimization Extraction, Purification and Antioxidant Activities of Polysaccharides from Penthorum Chinense Pursh
Zhou Xu,Bulei Wang,Liang Fu,Handong Wang,Jing Liu,Lijun Zhou,Ming Yuan,Chunbang Ding
International Journal of Food Engineering.2019;15(3-4)246
[DOI]
5Optimized synchronous extraction process of tea polyphenols and polysaccharides from Huaguoshan Yunwu tea and their antioxidant activities
Lei Guo,Jiacai Guo,Wencheng Zhu,Xinru Jiang
Food and Bioproducts Processing.2016;100(3-4)303
[DOI]
6Proteomic Analysis Provides Insights Into the Therapeutic Effect of GU-BEN-FANG-XIAO Decoction on a Persistent Asthmatic Mouse Model
Li-wei Liu,Qiong-qiong Xing,Xia Zhao,Min Tan,Yuan Lu,Ying-mei Dong,Chen Dai,Yang Zhang
Frontiers in Pharmacology.2019;10(3-4)303
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe