Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Leeches attenuate blood hyperviscosity and related metabolic disorders in rats differently than aspirin
Xuan Wang,Ming Niu,Shan-Na Wu,Huang-Wan-yin Hu,Xiao-Yi Liu,Sheng-Yao Ma,Jing Liu,Jun-Jie Hao,Xiao-Juan Yang,Guo-Song Wu,Nan Qin,Rui-Qing Wen,Dong-Hui Li,Ya-Ming Zhang,Xiao-He Xiao,Jia-Bo Wang,Li Ma
Journal of Ethnopharmacology.2019;238()111813
[DOI]
2Proteome and phosphoproteome profiling reveals the regulation mechanism of hibernation in a freshwater leech (Whitmania pigra)
Hongzhuan Shi,Jia Wang,Fei Liu,Xiangjing Hu,Yiming Lu,Shimeng Yan,Daoxin Dai,Xibin Yang,Zaibiao Zhu,Qiaosheng Guo
Journal of Proteomics.2020;229()103866
[DOI]
3Chinese Medicinal Leech: Ethnopharmacology, Phytochemistry, and Pharmacological Activities
Han Dong,Ji-Xiang Ren,Jing-Jing Wang,Li-Shuai Ding,Jian-Jun Zhao,Song-Yan Liu,Hui-Min Gao
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2016;2016()1
[DOI]
4Linear Peptides Containing d-Leucine with Neuroprotective Activities from the Leech Whitmania pigra Whitman
Zi-Yue Zhang,Nan Ma,Li-Jun Tao,Xue-Ying Gong,Wen-Cai Ye,Lei Wang
Journal of Natural Products.2019;82(8)2349
[DOI]
5Aqueous Extract of Whitmania Pigra Whitman Alleviates Thrombus Burden Via Sirtuin 1/NF-?B Pathway
Xiao-lan Yao,Han Liu,Peng Li,Wen-pei Chen,Shi-xia Guan,Yang Chen,Yi-Na Wu,Bao-qin Lin
Journal of Surgical Research.2020;245(8)441
[DOI]
6A novel protease-activated receptor 1 inhibitor from the leech Whitmania pigra
Shen-Hong REN,Zhao-Jun LIU,Yuan CAO,Yi HUA,Cong CHEN,Wei GUO,Yi KONG
Chinese Journal of Natural Medicines.2019;17(8)591
[DOI]
7Affinity ultrafiltration and UPLC-HR-Orbitrap-MS based screening of thrombin-targeted small molecules with anticoagulation activity from Poecilobdella manillensis
Qiuyang Huang,Jianyuan Tang,Xiaoxin Chai,Wei Ren,JiaBo Wang,Qichao Gan,Jingyan Shi,Manyuan Wang,Sijin Yang,Jingfang Liu,Li Ma
Journal of Chromatography B.2021;1178(8)122822
[DOI]
8Aqueous extract of Whitmania pigra Whitman ameliorates ferric chloride-induced venous thrombosis in rats via antioxidation
Peng Li,Bingqing Lin,Ping Tang,Yuxin Ye,Zhongrui Wu,Shuhua Gui,Yaxian Zhan,Wei Yang,Baoqin Lin
Journal of Thrombosis and Thrombolysis.2021;52(1)59
[DOI]
9Comparative de novo transcriptomics reveal the effect of lead on Leech in aquaculture environment
Wang Kun,Meng Jieqin,Cheng Liangke,Shi Fujuan,Yang Chaojie,Maiheliya Mijiti,Yang Yaojun
Aquaculture Reports.2022;23(1)101019
[DOI]
10Pro-angiogenic activity of Tongnao decoction on HUVECs in vitro and zebrafish in vivo
Jianli Wang,Xiao-Huan Zhang,Xiaoyu Xu,Qing Zhu,Beibei Yao,Seng Liang,Zhaoyao Chen,Yuxuan Wang,Ming-Fang He,Minghua Wu
Journal of Ethnopharmacology.2020;254(1)112737
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe