Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Simultaneous quantitative determination of 11 sesquiterpene lactones in Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosusL.) leaves by ultra high performance liquid chromatography with quadrupole time-of-flight mass spectrometry
Xiaoyan Yuan,Qianxu Yang
Journal of Separation Science.2017;40(7)1457
[DOI]
2Simultaneous quantification of 50 bioactive compounds of the traditional Chinese medicine formula Gegen-Qinlian decoction using ultra-high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry
Qi Wang,Wei Song,Xue Qiao,Shuai Ji,Yi Kuang,Zheng-xiang Zhang,Tao Bo,De-an Guo,Min Ye
Journal of Chromatography A.2016;1454(7)15
[DOI]
3Network Pharmacology–Based Analysis and Experimental Exploration of Antidiabetic Mechanisms of Gegen Qinlian Decoction
Yu Xu,Jihan Huang,Ning Wang,Hor-Yue Tan,Cheng Zhang,Sha Li,Guoyi Tang,Yibin Feng
Frontiers in Pharmacology.2021;12(7)15
[DOI]
4Leaves metabolomic profiling of Musa acuminata accessions using UPLC–QTOF–MS/MS and their antioxidant activity
M. A. Sonibare,I. O. Ayoola,B. Gueye,M. T. Abberton,R. D’Souza,N. Kuhnert
Journal of Food Measurement and Characterization.2018;12(2)1093
[DOI]
5HPLC determination of digital fingerprint and reliability of Zhusha Anshen Pills
Mengting Zhang,Lili Lan,Yue Yu,Yue Zhang,Dandan Gong,Dongjuan Yang,Yimeng Zhang,ShengZhi Lin,Guoxiang Sun
SEPARATION SCIENCE PLUS.2019;2(10)357
[DOI]
6Topical Application of Galgeunhwanggeumhwangryeon-Tang Recovers Skin-Lipid Barrier and Ameliorates Inflammation via Filaggrin-Thymic Stromal Lymphopoietin-Interleukin 4 Pathway
Sang-Hyun Ahn,Su Shin,Yoonju Do,Yunju Jo,Dongryeol Ryu,Ki-Tae Ha,Kibong Kim
Medicina.2021;57(12)1387
[DOI]
7Systems pharmacology reveals the mechanism of activity of Ge-Gen-Qin-Lian decoction against LPS-induced acute lung injury: A novel strategy for exploring active components and effective mechanism of TCM formulae
Zihe Ding,Renxing Zhong,Yanni Yang,Tianyi Xia,Wujing Wang,Yi Wang,Na Xing,Yun Luo,Shuyuan Li,Lifeng Shang,Zunpeng Shu
Pharmacological Research.2020;156(12)104759
[DOI]
8Fingerprint Analysis ofDesmodium TriquetrumL.Based on Ultra Performance Liquid Chromatography with Photodiode Array Detector Combined with Chemometrics Methods
Meiling Zhang,Cui Zhao,Xianrui Liang,Yin Ying,Bing Han,Bo Yang,Cheng Jiang
Journal of Chromatographic Science.2016;54(5)706
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe