Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Protective Effect of Lycium ruthenicum Murr. Against Radiation Injury in Mice
Yabin Duan,Fan Chen,Xingchen Yao,Junbo Zhu,Cai Wang,Juanling Zhang,Xiangyang Li
International Journal of Environmental Research and Public Health.2015;12(7)8332
[DOI]
2Isolation, antioxidant property and protective effect on PC12 cell of the main anthocyanin in fruit of Lycium ruthenicum Murray
Jilong Tang,Yamei Yan,Linwu Ran,Jia Mi,Yi Sun,Lu Lu,Yuxiao Gao,Xiaoxiong Zeng,Youlong Cao
Journal of Functional Foods.2017;30(7)97
[DOI]
3Rapid qualitative and quantitative analyses of eighteen phenolic compounds from Lycium ruthenicum Murray by UPLC-Q-Orbitrap MS and their antioxidant activity
Gong Zhang,Shasha Chen,Wu Zhou,Jing Meng,Kai Deng,Haonan Zhou,Na Hu,Yourui Suo
Food Chemistry.2018;269(7)150
[DOI]
4Study on Proanthocyanidin-Rich Beer
Wenjuan Zhao,Yang Song,Guangtian Zhou
Journal of the American Society of Brewing Chemists.2017;75(2)109
[DOI]
5Current findings and future prospective of high-value trans Himalayan medicinal plant Lycium ruthenicum Murr: a systematic review
Rajni Sharma,Rinky Raghuvanshi,Raj Kumar,Mohan Singh Thakur,Santosh Kumar,Manoj K. Patel,O. P. Chaurasia,Shweta Saxena
Clinical Phytoscience.2022;8(1)109
[DOI]
6Comparative studies on the anti-neuroinflammatory and antioxidant activities of black and red goji berries
Vanessa Magalhães,Ana Rita Silva,Bruna Silva,Xiaoying Zhang,Alberto C.P. Dias
Journal of Functional Foods.2022;92(1)105038
[DOI]
7Interspecies Developmental Differences in Metabonomic Phenotypes of Lycium ruthenicum and L. barbarum Fruits
Qi Wang,Shaohua Zeng,Xiangyu Wu,Hehua Lei,Ying Wang,Huiru Tang
Journal of Proteome Research.2018;17(9)3223
[DOI]
8Extract from Lycium ruthenicum Murr. Incorporating ?-carrageenan colorimetric film with a wide pH–sensing range for food freshness monitoring
Jingrong Liu,Hualin Wang,Min Guo,Linlin Li,Minmin Chen,Suwei Jiang,Xingjiang Li,Shaotong Jiang
Food Hydrocolloids.2019;94(9)1
[DOI]
9Simultaneous optimization of the ultrasound-assisted extraction for phenolic compounds content and antioxidant activity of Lycium ruthenicum Murr. fruit using response surface methodology
Shasha Chen,Zhi Zeng,Na Hu,Bo Bai,Honglun Wang,Yourui Suo
Food Chemistry.2018;242(9)1
[DOI]
10Antifatigue Potential Activity of Sarcodon imbricatus in Acute Excise-Treated and Chronic Fatigue Syndrome in Mice via Regulation of Nrf2-Mediated Oxidative Stress
Xue Wang,Yidi Qu,Yongfeng Zhang,Shaopeng Li,Yiyang Sun,Zepeng Chen,Lirong Teng,Di Wang
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2018;2018(9)1
[DOI]
11Anthocyanins from the fruits of Lycium ruthenicum Murray improve high-fat diet-induced insulin resistance by ameliorating inflammation and oxidative stress in mice
Baoming Tian,Jianhua Zhao,Xiaoqing Xie,Tao Chen,Yan Yin,Ruohan Zhai,Xinlei Wang,Wei An,Juxiu Li
Food & Function.2021;12(9)3855
[DOI]
12Improved colorimetric analysis for subtle changes of powdered anthocyanins extracted from Lycium ruthenicum Murr.
Kai Deng,Jian Ouyang,Na Hu,Jing Meng,Chenyu Su,Jifei Wang,Honglun Wang
Food Chemistry.2022;371(9)131080
[DOI]
13Profiles and neuroprotective effects ofLycium ruthenicumpolyphenols against oxidative stress-induced cytotoxicity in PC12 cells
Hua Gao,Xiao Yuan,Zhisheng Wang,Qinghan Gao,Jianjun Yang
Journal of Food Biochemistry.2020;44(1)131080
[DOI]
14Lycium ruthenicum studies: Molecular biology, Phytochemistry and pharmacology
Hanqing Wang,Jiaoning Li,Weiwei Tao,Xia Zhang,Xiaojuan Gao,Jingjiao Yong,Jianjun Zhao,Liming Zhang,Yongzhou Li,Jin-ao Duan
Food Chemistry.2018;240(1)759
[DOI]
15Transcriptome analysis identifies key genes involved in anthocyanin biosynthesis in black and purple fruits (Lycium ruthenicum Murr. L)
Xuemei Bao,Xiaolong Gan,Guanghui Fan,Guangrui Liu,Xiaolin Ma,Baolong Liu,Yuan Zong
Biotechnology & Biotechnological Equipment.2022;36(1)553
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe