Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Multi-Dimensional Spectrum-Effect Relationship of the Impact of Chinese Herbal Formula Lichong Shengsui Yin on Ovarian Cancer
Yanhong Wang,Yang Li,Yan Zhang,Guan Feng,Zhixin Yang,Qingxia Guan,Rui Wang,Fengjuan Han
Molecules.2017;22(6)979
[DOI]
2Five-descriptor model to predict the chromatographic sequence of natural compounds
Shuying Hou,Jinhua Wang,Zhangming Li,Yang Wang,Ying Wang,Songling Yang,Jia Xu,Wenliang Zhu
Journal of Separation Science.2016;39(5)864
[DOI]
3Pharmacokinetic Profiles of Active Components After Oral Administration of a Kampo Medicine, Shakuyakukanzoto, to Healthy Adult Japanese Volunteers
Chiharu Sadakane,Junko Watanabe,Miwako Fukutake,Hiroaki Nisimura,Kazuya Maemura,Yoshio Kase,Toru Kono
Journal of Pharmaceutical Sciences.2015;104(11)3952
[DOI]
4Identification of the constituents and metabolites in rat plasma after oral administration of HuanglianShangqing pills by ultra high-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry
Huiling Ma,Yang Liu,Xi Mai,Yijing Liao,Kai Zhang,Bin Liu,Xin Xie,Qiaoli Du
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2016;125(11)194
[DOI]
5Rapid discovery of chemical constituents and absorbed components in rat serum after oral administration of Fuzi-Lizhong pill based on high-throughput HPLC-Q-TOF/MS analysis
Zhen Zhang,Maoyuan Jiang,Xinyi Wei,Jinfeng Shi,Zhao Geng,Shasha Yang,Chaomei Fu,Li Guo
Chinese Medicine.2019;14(1)194
[DOI]
6Comparative pharmacokinetics and metabolites study of seven major bioactive components of Shaoyao-Gancao decoction in normal and polycystic ovary syndrome rats by ultra high pressure liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Jun-jin Liu,Yao Cheng,Yun-yun Shao,Zhuang-peng Chang,Yi-ting Guo,Xiao-juan Feng,Ding Xu,Jing-ping Zhang,Yan Song,Rui-gang Hou
Journal of Separation Science.2019;42(15)2534
[DOI]
7Comparative pharmacokinetics and metabolites study of seven major bioactive components of Shaoyao-Gancao decoction in normal and polycystic ovary syndrome rats by ultra high pressure liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Xijun Wang,Aihua Zhang,Hui Sun,Guangli Yan
Journal of Separation Science.2017;42(15)7
[DOI]
8Shaoyao-Gancao Decoction Relieves Visceral Hyperalgesia in TNBS-Induced Postinflammatory Irritable Bowel Syndrome via Inactivating Transient Receptor Potential Vanilloid Type 1 and Reducing Serotonin Synthesis
Yun-Yun Shao,Yi-Ting Guo,Jian-ping Gao,Jun-Jin Liu,Zhuang-Peng Chang,Xiao-Juan Feng,Ding Xu,Gui-Feng Deng,Rui-Gang Hou,XiuMin Li
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2020;2020(15)1
[DOI]
9Identification of herbal components as TRPA1 agonists and TRPM8 antagonists
Sho Sanechika,Chika Shimobori,Katsuya Ohbuchi
Journal of Natural Medicines.2021;75(3)717
[DOI]
10Identification of herbal components as TRPA1 agonists and TRPM8 antagonists
Ping Wang,Hui Sun,Quanwei Yin,Aihua Zhang,Xijun Wang
Journal of Natural Medicines.2017;75(3)185
[DOI]
11Current mass spectrometry approaches and challenges for the bioanalysis of traditional Chinese medicines
Xin Dong,Rui Wang,Xu Zhou,Ping Li,Hua Yang
Journal of Chromatography B.2016;1026(3)15
[DOI]
12Mass spectrometry-driven drug discovery for development of herbal medicine
Aihua Zhang,Hui Sun,Xijun Wang
Mass Spectrometry Reviews.2018;37(3)307
[DOI]
13Characterization of Formononetin Sulfonation in SULT1A3 Overexpressing HKE293 Cells: Involvement of Multidrug Resistance-Associated Protein 4 in Excretion of Sulfate
Fanye Liu,Shuhua Pei,Wenqi Li,Xiao Wang,Chao Liang,Ruohan Yang,Zhansheng Zhang,Xin Yao,Dong Fang,Songqiang Xie,Hua Sun
Frontiers in Pharmacology.2021;11(3)307
[DOI]
14Metabolomics combined with network pharmacology to study the mechanism of Shentong Zhuyu decoction in the treatment of rheumatoid arthritis
Yanping Jiang,Yongfeng Zheng,Qin Dong,Wan Liao,Lan Pang,Jiao Chen,Qinman He,Jinming Zhang,Yuanhong Luo,Jiaxin Li,Chaomei Fu,Qiang Fu
Journal of Ethnopharmacology.2022;285(3)114846
[DOI]
15Formula Compatibility Identification of Dachengqi Decoction Based on the Effects of Absorbed Components in Cerulein-Injured Pancreatic AR42J Cells
Yumei Zhang,Lin Zhu,Jia Wang,Jianlei Zhao,Xianlin Zhao,Hui Guo,Juan Li,Wenfu Tang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2016;2016(3)1
[DOI]
16Chemometrics strategy coupled with high resolution mass spectrometry for analyzing and interpreting comprehensive metabolomic characterization of hyperlipemia
Qiqi Zhao,Aihua Zhang,Wenjing Zong,Na An,Huamin Zhang,Yihan Luan,Hongxin Cao,Hui Sun,Xijun Wang
RSC Advances.2016;6(113)112534
[DOI]
17UPLC–Q-TOF–MS and UPLC–MS/MS methods for metabolism profiles and pharmacokinetics of major compounds in Xuanmai Ganjie Granules
Yin Wu,Pengqian Wang,Haotian Yang,Feng Sui
Biomedical Chromatography.2019;33(3)e4449
[DOI]
18UPLC–Q-TOF–MS and UPLC–MS/MS methods for metabolism profiles and pharmacokinetics of major compounds in Xuanmai Ganjie Granules
Wanying Wang,Aihua Zhang,Shi Qiu,Xijun Wang
Biomedical Chromatography.2021;33(3)171
[DOI]
19Pretreatment with broad-spectrum antibiotics alters the pharmacokinetics of major constituents of Shaoyao-Gancao decoction in rats after oral administration
Meng Liu,Jie Yuan,Wen-juan Hu,Chang-qiang Ke,Yi-fan Zhang,Yang Ye,Da-fang Zhong,Guang-rong Zhao,Sheng Yao,Jia Liu
Acta Pharmacologica Sinica.2019;40(2)288
[DOI]
20Plasma metabolic profiling analysis of normal and ANIT-induced cholestasis rats after oral administration of Da-Huang-Xiao-Shi decoction using UHPLC-Q-Orbitrap MS coupled with pattern recognition
Guoxue Zhu,Yiling Chen,Qing Hu,Qianying Zhang,Qi Lv,Fang Feng
Analytical Methods.2018;10(39)4827
[DOI]
21Chinmedomics: Newer Theory and Application
Xi-jun Wang,Ai-hua Zhang,Hui Sun,Guang-li Yan
Chinese Herbal Medicines.2016;8(4)299
[DOI]
22UPLC–MS/MS method for the determination of the herb composition of Tangshen formula and the in vivo pharmacokinetics of its metabolites in rat plasma
Yu Yao,Ying-Chao Yu,Meng-Ru Cai,Zhi-Qin Zhang,Jie Bai,Hui-Min Wu,Ping Li,Ting-Ting Zhao,Jian Ni,Xing-Bin Yin
Phytochemical Analysis.2022;33(3)402
[DOI]
23Recent developments and emerging trends of mass spectrometry for herbal ingredients analysis
Aihua Zhang,Hui Sun,Guangli Yan,Xijun Wang
TrAC Trends in Analytical Chemistry.2017;94(3)70
[DOI]
24Identification of chemicals and rat metabolites of Biqi capsule by liquid chromatography-tandem mass spectrometry following a network pharmacological analysis
Hao Zheng,Zhe Wang,Wenwei Liu,Tiankun Ren,Jinlan Zhang
International Journal of Mass Spectrometry.2018;434(3)142
[DOI]
25Quantitative Analysis and Chromatographic Fingerprinting of WeiChangShu Tablet Using High-Performance Liquid Chromatography Combined with Chemometric Methods
Weiwei Zhao,Fengrun Sun,Junfeng Cui,Yan Ren,Mengan Liu,Feng Zhao
Chromatographia.2018;81(9)1293
[DOI]
26Exploring the detoxification effects and mechanism of Caowu in prescription using liquid chromatography-high-resolution mass spectrometry-based metabolomics
Wang L,Dong H,Zhang AH,Han Y,Li TP
Open Journal of Proteomics and Genomics.2018;81(9)011
[DOI]
27Rapid discovery of quality-markers from Kaixin San using chinmedomics analysis approach
Xi-jun Wang,Ai-hua Zhang,Ling Kong,Jing-bo Yu,Hong-lei Gao,Zhi-dong Liu,Hui Sun
Phytomedicine.2019;54(9)371
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe