Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Phytochemical composition and health properties of Sembung plant (Blumea balsamifera): A review
I. Gede Widhiantara,I. Made Jawi
Veterinary World.2021;()1185
[DOI]
2Antibacterial Effect of Black Pepper Petroleum Ether Extract against Listeria monocytogenes and Salmonella typhimurium
Wenxue Chen,Hui Tang,Ningxin Jiang,Qiuping Zhong,Yueying Hu,Haiming Chen,Weijun Chen
Journal of Food Quality.2019;2019()1
[DOI]
3Biological Activities and Chemical Compositions of Volatile Oil and Essential Oil from the Leaves of Blumea balsamifera
Yuan-Hui Wang,Xiao-Yu Yu
Journal of Essential Oil Bearing Plants.2018;21(6)1511
[DOI]
4Antibacterial effect of Blumea balsamifera DC. essential oil against Haemophilus parasuis
Changliang He,Peiyi Yang,Lu Wang,Xiaolin Jiang,Wei Zhang,Xiaoxia Liang,Lizi Yin,Zhongqiong Yin,Yi Geng,Zhijun Zhong,Xu Song,Yuanfeng Zou,Lixia Li,Cheng Lv
Archives of Microbiology.2020;202(9)2499
[DOI]
5Zanthoxylum avicennae extract enhances GSK-3 to attenuate -catenin via phosphatase 2A to block metastatic effects of HA22T cells and hepatocellular carcinoma xenografted nude mice
Hsi-Chin Wu,Ing-Shiow Lay,Marthandam Asokan Shibu,Tsung-Jung Ho,Shiu-Min Cheng,Chih-Hao Lin,Tran Duc Dung,Long-Bin Jeng,Vijaya Padma Viswanadha,Chih-Yang Huang
Environmental Toxicology.2017;32(9)2133
[DOI]
6Blumea balsamifera Oil for the Acceleration of Healing of Burn Injuries
Zuo-Wang Fan,Yu-Xin Pang,Kai Wang,Fu-Lai Yu,Dan Wang,Quan Yang,Qing-Song Ma,Xiao-Ting Li,Jin Zou,Wen-Qing Zhang,Li-Fen Wu
Molecules.2015;20(9)17166
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe