Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

A special aromatic Chrysanthemum breed with high content of thujone

Zhang Ying, Cheng Risheng, Xu Zijie, She Yaoyao, Chen Keli, Liu Yimei

Year : 2020| Volume: 16| Issue : 71 | Page no: 625-629

   This article has been cited by
 
1 Fructus Ligustri Lucidi aqueous extract promotes calcium balance and short-chain fatty acids production in ovariectomized rats
Beibei Chen, Junping Wei, Ruyuan Zhu, Hao Zhang, Bingke Xia, Yage Liu, Xuan Dai, Zimengwei Ye, Yimiao Tian, Rui Li, Dandan Zhao, Fangfang Mo, Alexander N. Orekhov, Sihua Gao, Dieter Br?mme, Lili Wang, Dongwei Zhang
Journal of Ethnopharmacology. 2021; 279: 114348
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Integrated transcriptome and small RNA sequencing analyses reveal a drought stress response network in Sophora tonkinensis
Ying Liang, Kunhua Wei, Fan Wei, Shuangshuang Qin, Chuanhua Deng, Yang Lin, Mingjie Li, Li Gu, Guili Wei, Jianhua Miao, Zhongyi Zhang
BMC Plant Biology. 2021; 21(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article