Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Effect of diosgenin on T-helper 17 cells in mice with collagen-induced arthritis

Gao Yaxian, Wang Yongwei, Song Hongru, Guo Yachun, Xing Enhong, Zhao Xiaofei, Li Wei, Zhang Junxia, Yu Chunyan

Year : 2020| Volume: 16| Issue : 71 | Page no: 486-492

   This article has been cited by
 
1 Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies of novel diosgenin derivatives as anti-inflammatory agents
Sheng-Nan Zhang, Xiao-Dong Mu, Xiao-Fan Zhang, Ming-Zhu Luan, Guang-Qun Ma, Wei Li, Qing-Guo Meng, Xiao-Yun Chai, Gui-Ge Hou
Bioorganic Chemistry. 2022; : 105908
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article