Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Rhubarb attenuates cerebral edema via inhibition of the extracellular signal-regulated kinase pathway following traumatic brain injury in rats

Yang Zhaoyu, Fan Rong, Sun Peng, Cui Hanjin, Peng Weijun, Luo Jiekun, Zhang Chunhu, Xiong Xingui, Huang Wei, Liu Wei

Year : 2018| Volume: 14| Issue : 53 | Page no: 134-139

   This article has been cited by
 
1 Emodin relieves the inflammation and pyroptosis of lipopolysaccharide-treated 1321N1 cells by regulating methyltransferase-like 3 -mediated NLR family pyrin domain containing 3 expression
Bu Wang, Yuan Liu, Rui Jiang, Zhiliang Liu, Haiyun Gao, Fenqiao Chen, Jianqiang Mei
Bioengineered. 2022; 13(3): 6740
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Exploring the mechanism of Radix Rhei Et Rhizome intervention in intracerebral hemorrhage based on systematic pharmacology and proteomics strategy
Xiaofei Zhu, Zhiyong Long, Tingting Bao, Liang Liu, Kailin Yang
Bioscience Reports. 2021; 41(3)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Oxidative Stress-Mediated Blood-Brain Barrier (BBB) Disruption in Neurological Diseases
Ke Song, Yuanyuan Li, Hanlai Zhang, Na An, Yufei Wei, Liqin Wang, Chao Tian, Mengchen Yuan, Yikun Sun, Yanwei Xing, Yonghong Gao
Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article