Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Toxicity and detoxification effects of herbal Caowu via ultra performance liquid chromatography/mass spectrometry metabolomics analyzed using pattern recognition method

Yan Yan, Zhang Aihua, Dong Hui, Yan Guangli, Sun Hui, Wu Xiuhong, Han Ying, Wang Xijun

Year : 2017| Volume: 13| Issue : 52 | Page no: 683-692

   This article has been cited by
 
1 Research Overview of Traditional Chinese Medicine Regulating Myocardial Energy Metabolism in Chronic Heart Failure
? ?
Traditional Chinese Medicine. 2022; 11(02): 323
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Explore the Potential Ingredients for Detoxification of Honey-Fired Licorice (ZGC) Based on the Metabolic Profile by UPLC-Q-TOF-MS
Yinjie Wang, Yu Ning, Ting He, Yingtong Chen, Wenhui Han, Yinping Yang, Cui-Xian Zhang
Frontiers in Chemistry. 2022; 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A Hypothesis From Metabolomics Analysis of Diabetic Retinopathy: Arginine-Creatine Metabolic Pathway May Be a New Treatment Strategy for Diabetic Retinopathy
Ye Sun, Ling Kong, Ai-Hua Zhang, Ying Han, Hui Sun, Guang-Li Yan, Xi-Jun Wang
Frontiers in Endocrinology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Comparative genome analysis revealed gene inversions, boundary expansions and contractions, and gene loss in the Stemona sessilifolia (Miq.) Miq. chloroplast genome
Jingting Liu, Mei Jiang, Haimei Chen, Yu Liu, Chang Liu, Wuwei Wu, Branislav T. Šiler
PLOS ONE. 2021; 16(6): e0247736
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Safety of high-dose Puerariae Lobatae Radix in adolescent rats based on metabolomics
Limei Chen, E. Jiang, Yongmei Guan, Pan Xu, Qian Shen, Zhiyong Liu, Weifeng Zhu, Lihua Chen, Hongning Liu, Huanhuan Dong
Food Science & Nutrition. 2021; 9(2): 794
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 New napelline-type diterpenoid alkaloids from Aconiti kusnezoffii roots: Structure elucidation, plausible biogenetic pathway and biological activities
Hanqing Li, Jiayin Xu, Xiuyan Zhang, Cuicui Liu, Nannan Chen, A Naruo, Zhipeng Qin, Min Ao
Phytochemistry Letters. 2021; 43: 53
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Toxicity and Its Mechanism Study of Arecae semen Aqueous Extract in Wistar Rats by UPLC-HDMS-Based Serum Metabolomics
Zhe Jia, Ting Han, Qinghua Lin, Wenjia Qu, Tianying Jia, Mengnan Liu, Haili Wang, Jieping Xin, Xinfang Xu, Xiangri Li
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Chinmedomics, a new strategy for evaluating the therapeutic efficacy of herbal medicines
Ying Han, Hui Sun, Aihua Zhang, Guangli Yan, Xi-jun Wang
Pharmacology & Therapeutics. 2020; 216: 107680
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Network pharmacology combined with metabolomics approach to investigate the protective role and detoxification mechanism of Yunnan Baiyao formulation
Jun-ling Ren, Hui Dong, Ying Han, Le Yang, Ai-hua Zhang, Hui Sun, Yue Li, Guangli Yan, Xi-Jun Wang
Phytomedicine. 2020; 77: 153266
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Metabolomics approach based on utra-performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry with chemometrics methods for high-throughput analysis of metabolite biomarkers to explore the abnormal metabolic pathways associated with myocardial dysfun
Ling-Kun Zhao, Yun-Bo Zhao, Peng-Cheng Yu, Peng-Xia Zhang
Biomedical Chromatography. 2020; 34(8)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Metabolomics Based Comparison on the Biomarkers between Panax Notoginseng and its Counterfeit Gynura Segetum in Rats
Yin Zhang, Haixia Zhang, Jianfeng Shi, Shoubei Qiu, Qianqian Fei, Fenxia Zhu, Jing Wang, Yiping Huang, Daoquan Tang, Bin Chen
Current Pharmaceutical Analysis. 2020; 16(8): 1121
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Exploring the detoxification effects and mechanism of Caowu in prescription using liquid chromatography-high-resolution mass spectrometry-based metabolomics
Wang L, Dong H, Zhang AH, Han Y, Li TP
Open Journal of Proteomics and Genomics. 2018; : 011
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article