Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Amelioration of intestinal barrier dysfunction by berberine in the treatment of nonalcoholic fatty liver disease in rats

Li Donghao, Zheng Jimin, Hu Yiting, Hou Hongtao, Hao Shurong, Liu Na, Wang Yuzhen

Year : 2017| Volume: 13| Issue : 52 | Page no: 677-682

   This article has been cited by
 
1 Anti-Hyperglycemic Agents in the Adjuvant Treatment of Sepsis: Improving Intestinal Barrier Function
Yi-Feng Wang, Jia-Wei Li, Da-Peng Wang, Ke Jin, Jiao-Jie Hui, Hong-Yang Xu
Drug Design, Development and Therapy. 2022; Volume 16: 1697
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Pivotal Role of the Interaction Between Herbal Medicines and Gut Microbiota on Disease Treatment
Tingting Zhao, Zhe Wang , Zhilong Liu , Youhua Xu
Current Drug Targets. 2021; 22(3): 336
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Multi-Pharmacology of Berberine in Atherosclerosis and Metabolic Diseases: Potential Contribution of Gut Microbiota
Shengjie Yang, Dan Li, Zongliang Yu, Yujuan Li, Min Wu
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Preclinical Evidence of Berberine on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Animal Studies
Sichen Ren, Xiao Ma, Ruilin Wang, Honghong Liu, Ying Wei, Shizhang Wei, Manyi Jing, Yanling Zhao
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Prebiotic Effect of Berberine and Curcumin Is Associated with the Improvement of Obesity in Mice
Audrey M. Neyrinck, Cándido Robles Sánchez, Julie Rodriguez, Patrice D. Cani, Laure B. Bindels, Nathalie M. Delzenne
Nutrients. 2021; 13(5): 1436
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Therapeutic effect of berberine on metabolic diseases: Both pharmacological data and clinical evidence
Xinmei Xu, Huan Yi, Jiasi Wu, Tingting Kuang, Jing Zhang, Qi Li, Huan Du, Tong Xu, Guihua Jiang, Gang Fan
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021; 133: 110984
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 The pharmacological activity of berberine, a review for liver protection
Mengting Zhou, Ying Deng, Meichen Liu, Li Liao, Xuyang Dai, Chaocheng Guo, Xingtao Zhao, Linfeng He, Cheng Peng, Yunxia Li
European Journal of Pharmacology. 2021; 890: 173655
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Interactions between gut microbiota and berberine, a necessary procedure to understand the mechanisms of berberine
Hao Cheng, Juan Liu, Yuzhu Tan, Wuwen Feng, Cheng Peng
Journal of Pharmaceutical Analysis. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Design of Hepatic Targeted Drug Delivery Systems for Natural Products: Insights into Nomenclature Revision of Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Rou Tang, Rui Li, He Li, Xiao-Lei Ma, Peng Du, Xiao-You Yu, Ling Ren, Lu-Lu Wang, Wen-Sheng Zheng
ACS Nano. 2021; 15(11): 17016
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Lactobacillus johnsonii BS15 combined with abdominal massage on intestinal permeability in rats with nonalcoholic fatty liver and cell biofilm repair
Wei Zhang, Huanan Li, Na Zhao, Xiongfei Luo, Siwen Liu, an Bao, Yingying Chen, Haiteng Wang, Junshi Wang, Jingui Wang
Bioengineered. 2021; 12(1): 6354
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Pharmacokinetics and Pharmacological Activities of Berberine in Diabetes Mellitus Treatment
Yunfeng Han, Yunan Xiang, Yi Shi, Xi Tang, Lin Pan, Jie Gao, Ruohong Bi, Xianrong Lai, Ahmed Mediani
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Intestinal barrier function and metabolic/liver diseases
Siddhartha S. Ghosh, Jing Wang, Paul J. Yannie, Shobha Ghosh
Liver Research. 2020; 4(2): 81
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Berberine pharmacology and the gut microbiota: A hidden therapeutic link
Solomon Habtemariam
Pharmacological Research. 2020; 155: 104722
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Berberine ameliorates intestinal mucosal barrier dysfunction in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) rats
Yuzhen Wang, Suxian Cui, Jimin Zheng, Yueqin Li, Pingping Li, Hongtao Hou
Journal of King Saud University - Science. 2020; 32(5): 2534
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Therapeutic effect of berberine on renal ischemia-reperfusion injury in rats and its effect on Bax and Bcl-2
Haiya Zheng, Jun Lan, Jinmei Li, Leili Lv
Experimental and Therapeutic Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article