Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Simultaneous determination of ten constituents in chaiqin qingning capsule by high-performance liquid chromatography coupled with triple-quadrupole mass spectrometry

Li Ting Yu, Huo Xiao Kui, Zheng Lu, Wang Chao, Cong Hai Jian, Xiang Ting, Zhang Lin, Zhang Bao Jing, Huang Shan Shan, Wu Bin, Li Xin Yu

Year : 2017| Volume: 13| Issue : 52 | Page no: 566-570

   This article has been cited by
 
1 The effectiveness and safety of Chaiqin Qingning Capsule in upper respiratory tract infections with fever: A prospective, double-blinded, randomized, multicenter controlled trial
Xiangru Xu, Wen Zhang, Xinxin Wu, Yuting Sun, Hongqiang Yang, Yuting Pu, Shuang Zhou, Bangjiang Fang
Complementary Therapies in Medicine. 2022; 68: 102840
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Chaiqin Qingning Capsule Inhibits Influenza Virus Infection and Inflammation In Vitro and In Vivo
Jin Zhao, Yanbing Hao, Xuanzi Xia, Runfeng Li, Xiaodong Huang, Zifeng Yang, Xinhua Wang, Katarzyna Winska
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article