Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Protective effect of baicalin against experimental colitis via suppression of oxidant stress and apoptosis

Yao Jun, Cao Xu, Zhang Ru, Li Ying-xue, Xu Zheng-lei, Zhang Ding-guo, Wang Li-sheng, Wang Jian-yao

Year : 2016| Volume: 12| Issue : 47 | Page no: 225-234

   This article has been cited by
 
1 Protective effect of C-phycocyanin and apo-phycocyanin subunit on programmed necrosis of GC -1 spg cells induced by H 2 O 2
Xiaolei Dong, Fanghao Yang, Xiaohui Xu, Feng Zhu, Guoxiang Liu, Fenghua Xu, Guang Chen, Can Cao, Lei Teng, Xiaoxia Li, Lin Wang, Bing Li
Environmental Toxicology. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Scutellaria baicalensis and its constituents baicalin and baicalein as antidotes or protective agents against chemical toxicities: a comprehensive review
Ali Ahmadi, Zoha Mortazavi, Soghra Mehri, Hossein Hosseinzadeh
Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Therapeutic effect of baicalin on inflammatory bowel disease: A review
Xian Wang, Long Xie, Jiaying Long, Kai Liu, Jing Lu, Youdan Liang, Yi Cao, Xiaolin Dai, Xiaofang Li
Journal of Ethnopharmacology. 2022; 283: 114749
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Protective effects of Ligularia fischeri root extracts against ulcerative colitis in mice through activation of Bcl-2/Bax signalings
Yong-Ping Fu, Huan Yuan, Yan Xu, Ru-Ming Liu, Yi Luo, Jian-Hui Xiao
Phytomedicine. 2022; : 154006
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Natural Products Modulate Cell Apoptosis: A Promising Way for the Treatment of Ulcerative Colitis
Chenhao Liu, Yiwei Zeng, Yulong Wen, Xinggui Huang, Yi Liu
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Baicalin Alleviates Short-Term Lincomycin-Induced Intestinal and Liver Injury and Inflammation in Infant Mice
Shunfen Zhang, Ruqing Zhong, Shanlong Tang, Hui Han, Liang Chen, Hongfu Zhang
International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(11): 6072
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Apple Polyphenols Extract (APE) Alleviated Dextran Sulfate Sodium Induced Acute Ulcerative Colitis and Accompanying Neuroinflammation via Inhibition of Apoptosis and Pyroptosis
Fang Liu, Xinjing Wang, Yuan Cui, Yan Yin, Dong Qiu, Shilan Li, Xinli Li
Foods. 2021; 10(11): 2711
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Metformin alleviates inflammation in oxazolone induced ulcerative colitis in rats: plausible role of sphingosine kinase 1/sphingosine 1 phosphate signaling pathway
Nageh Ahmed El-Mahdy, Magda El-Sayed El-Sayad, Aya Hassan El-Kadem, Sally EL-Sayed Abu-Risha
Immunopharmacology and Immunotoxicology. 2021; 43(2): 192
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Molecular Targets and Mechanisms of Scutellariae radix-Coptidis rhizoma Drug Pair for the Treatment of Ulcerative Colitis Based on Network Pharmacology and Molecular Docking
Kai Niu, Qifang Li, Yuan Liu, Yi Qiao, Bingbing Li, Chao Wei, Kunrui Wang, Lu’an Cui, Canlei Zheng, Rong Wang, Li Zhang, Honghua Zhang, Bing Sun, Bin Yu, Dejan Stojkovic
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Anti-Apoptotic Role of Sanhuang Xiexin Decoction and Anisodamine in Endotoxemia
Zixuan Liu, Wenxiang Wang, Jie Luo, Yingrui Zhang, Yunsen Zhang, Zhiqiang Gan, Xiaofei Shen, Yi Zhang, Xianli Meng
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 BBG enhances OLT1177-induced NLRP3 inflammasome inactivation by targeting P2X7R/NLRP3 and MyD88/NF-?B signaling in DSS-induced colitis in rats
Sameh Saber, Mahmoud E. Youssef, Hossam Sharaf, Noha A. Amin, Ruwyda El-Shedody, Farah H. Aboutouk, Yumna Abd El-Galeel, Amr El-Hefnawy, Dina Shabaka, Arwa Khalifa, Renad A. Saleh, Donya Osama, Ghada El-Zoghby, Naglaa A. Gobba
Life Sciences. 2021; 270: 119123
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Baicalin and the liver-gut system: Pharmacological bases explaining its therapeutic effects
Qichao Hu, Wenwen Zhang, Zhao Wu, Xin Tian, Junbao Xiang, Longxuan Li, Zhihao Li, Xi Peng, Shizhang Wei, Xiao Ma, Yanling Zhao
Pharmacological Research. 2021; 165: 105444
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 A recent update on the use of Chinese medicine in the treatment of inflammatory bowel disease
Lin Yang, Hua Luo, Dechao Tan, Siyuan Zhang, Zhangfeng Zhong, Shengpeng Wang, Chi Teng Vong, Yitao Wang
Phytomedicine. 2021; 92: 153709
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Bone-protective and anti-tumor effect of baicalin in osteotropic breast cancer via induction of apoptosis
Bangmin Wang, Tao Huang, Qigen Fang, Xu Zhang, Junhui Yuan, Mengjie Li, Hong Ge
Breast Cancer Research and Treatment. 2020; 184(3): 711
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Baicalin induces Mrgprb2-dependent pseudo-allergy in mice
Jue Wang, Yongjing Zhang, Delu Che, Yingnan Zeng, Yuanyuan Wu, Qiaohong Qin, Nan Wang
Immunology Letters. 2020; 226: 55
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Herbal pair Huangqin-Baishao: mechanisms underlying inflammatory bowel disease by combined system pharmacology and cell experiment approach
Xiaoqi Huang, Zhiwei Chen, Minyao Li, Yaomin Zhang, Shijie Xu, Haiyang Huang, Xiaoli Wu, Xuebao Zheng
BMC Complementary Medicine and Therapies. 2020; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 The Effect of Baicalin on the Expression Profiles of Long Non-Coding RNAs and mRNAs in Porcine Aortic Vascular Endothelial Cells Infected withHaemophilus parasuis
Ling Guo, Jun Liu, Yunfei Zhang, Shulin Fu, Yinsheng Qiu, Chun Ye, Yu Liu, Zhongyuan Wu, Yongqing Hou, Chien-An Andy Hu
DNA and Cell Biology. 2020; 39(5): 801
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 New approach of medicinal herbs and sulfasalazine mixture on ulcerative colitis induced by dextran sodium sulfate
Mi-Rae Shin, Hae-Jin Park, Bu-Il Seo, Seong-Soo Roh
World Journal of Gastroenterology. 2020; 26(35): 5272
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Traditional Chinese medicine Gegen Qinlian decoction ameliorates irinotecan chemotherapy-induced gut toxicity in mice
Yihan Wu, Di Wang, Xiaoqin Yang, Chaomei Fu, Liang Zou, Jinming Zhang
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019; 109: 2252
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Inhibition of HDAC6 attenuates LPS-induced inflammation in macrophages by regulating oxidative stress and suppressing the TLR4-MAPK/NF-?B pathways
Wen-bin Zhang, Fan Yang, Yao Wang, Fang-zhou Jiao, Hai-yue Zhang, Lu-wen Wang, Zuo-jiong Gong
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019; 117: 109166
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Effect of polysaccharide of dendrobium candidum on proliferation and apoptosis of human corneal epithelial cells in high glucose
Qiangxiang Li, Jing Chen, Yajia Li, Ting Chen, Jing Zou, Hua Wang
Medicine. 2017; 96(32): e7773
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 Huangqin-Tang and Ingredients in Modulating the Pathogenesis of Ulcerative Colitis
Chunyan Wang,Xudong Tang,Li Zhang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2017; 2017: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 Quantitative Evaluation of the Compatibility Effects of Huangqin Decoction on the Treatment of Irinotecan-Induced Gastrointestinal Toxicity Using Untargeted Metabolomics
Zun-Jian Zhang,Feng-Guo Xu,Dong-Ni Cui,Xu Wang,Jia-Qing Chen,Bo Lv,Pei Zhang,Wei Zhang
Frontiers in Pharmacology. 2017; 8
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article