Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Phytochemicals from Tradescantia albiflora Kunth extracts reduce serum uric acid levels in oxonate-induced rats

Wang Wen-Ling, Sheu Shi-Yuan, Huang Wen-Dar, Chuang Ya-Ling, Tseng Han-Chun, Hwang Tzann-Shun, Fu Yuan-Tsung, Kuo Yueh-Hsiung, Yao Chun-Hsu, Kuo Tzong-Fu

Year : 2016| Volume: 12| Issue : 46 | Page no: 223-227

   This article has been cited by
 
1 Bracteanolide A abrogates oxidative stress-induced cellular damage and protects against hepatic ischemia and reperfusion injury in rats
Ting-Yu Chao, Cheng-Chu Hsieh, Yueh-Hsiung Kuo, Ya-Ju Yu, Cho-Hua Wan, Shu-Chen Hsieh
Food Science & Nutrition. 2021; 9(9): 4758
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 The Efficacy and Mechanism of Chinese Herbal Medicines in Lowering Serum Uric Acid Levels: A Systematic Review
Liqian Chen, Zhengmao Luo, Ming Wang, Jingru Cheng, Fei Li, Hanqi Lu, Qiuxing He, Yanting You, Xinghong Zhou, Hiu Yee Kwan, Xiaoshan Zhao, Lin Zhou
Frontiers in Pharmacology. 2021; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Hypouricemic and Nephroprotective Effects of an Active Fraction from Polyrhachis Vicina Roger On Potassium Oxonate-Induced Hyperuricemia in Rats
Qibiao Su, Hua Su, Zhihuan Nong, Dongmei Li, Laiyou Wang, Shifeng Chu, Lizhen Liao, Jie Zhao, Xianbiao Zeng, Qikang Ya, Fei He, Wenjie Lu, Baowei Wei, Guining Wei, Naihong Chen
Kidney and Blood Pressure Research. 2018; 43(1): 220
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article