Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Discovery of novel human epidermal growth factor receptor-2 inhibitors by structure-based virtual screening

Shi Zheng, Yu Tian, Sun Rong, Wang Shan, Chen Xiao-Qian, Cheng Li-Jia, Liu Rong

Year : 2016| Volume: 12| Issue : 46 | Page no: 139-144

   This article has been cited by
 
1 Baicalin and its aglycone: a novel approach for treatment of metabolic disorders
Penghua Fang, Mei Yu, Mingyi Shi, Ping Bo, Xuewen Gu, Zhenwen Zhang
Pharmacological Reports. 2020; 72(1): 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Identification and synthesis of an efficient multivalent E. coli heat labile toxin inhibitor __ A dynamic combinatorial chemistry approach
Jintao Xu, Shixin Zhang, Shuang Zhao, Lei Hu
Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2020; 28(9): 115436
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Development of a multivalent acetylcholinesterase inhibitor via dynamic combinatorial chemistry
Jintao Xu, Shuang Zhao, Shixin Zhang, Jialu Pei, Yanhong Li, Yongxin Zhang, Xiangyang He, Lei Hu
International Journal of Biological Macromolecules. 2020; 150: 1184
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4

Oral Nano Drug Delivery Systems for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus: An Available Administration Strategy for Antidiabetic Phytocompounds

Xin Nie, Zhejie Chen, Lan Pang, Lin Wang, Huajuan Jiang, Yi Chen, Zhen Zhang, Chaomei Fu, Bo Ren, Jinming Zhang
International Journal of Nanomedicine. 2020; Volume 15: 10215
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Identification of Novel Key Targets and Candidate Drugs in Oral Squamous Cell Carcinoma
Juan Liu, Xinjie Lian, Feng Liu, Xueling Yan, Chunyan Cheng, Lijia Cheng, Xiaolin Sun, Zheng Shi
Current Bioinformatics. 2020; 15(4): 328
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article