Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

On-line quantitative monitoring of liquid-liquid extraction of Lonicera japonica and Artemisia annua using near-infrared spectroscopy and chemometrics

Wu Sha, Jin Ye, Liu Qian, Liu Qi-an, Wu Jianxiong, Bi Yu-an, Wang Zhengzhong, Xiao Wei

Year : 2015| Volume: 11| Issue : 43 | Page no: 643-650

   This article has been cited by
 
1 Use of ATR-FTIR Spectroscopy and Chemometrics for the Variation of Active Components in Different Harvesting Periods of Lonicera japonica
Yun-Chu Zhang, Jing Deng, Xiu-Lian Lin, Ya-Mei Li, Han-Xuan Sheng, Bo-Hou Xia, Li-Mei Lin, Valentina Venuti
International Journal of Analytical Chemistry. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Chlorogenic acid is a positive regulator of MDA5, TLR7 and NF-?B signaling pathways mediated antiviral responses against Gammacoronavirus infection
Muhammad Abaidullah, Shuwei Peng, Xu Song, Yuanfeng Zou, Lixia Li, Renyong Jia, Zhongqiong Yin
International Immunopharmacology. 2021; 96: 107671
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Chinese Medical Injections for Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Network Meta-analysis
Haiyin Hu, Zhaochen Ji, Xiaoyu Qiang, Shigang Liu, Xiaodi Sheng, Zhe Chen, Fanqi Liu, Hui Wang, Junhua Zhang
International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2021; Volume 16: 3363
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Comparative study of the efficacy and pharmacokinetics of reduning injection and atomization inhalation
Guangping Zhang, Yingfei Li, Tengfei Chen, Yunhang Gao, Jing Sun, Wei Yang, Ling Song, Ping Su, Meng Ma, Zhongxiu Zhang, Haijing Zhang, Yifei Yang, Han Li, Zuguang Ye, Hongping Hou
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019; 118: 109226
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Comparative Transcriptomic Analyses of Three Species ofPlacobdella(Rhynchobdellida: Glossiphoniidae) Confirms a Single Origin of Blood Feeding in Leeches
Mark E. Siddall,Mercer R. Brugler,Sebastian Kvist
Journal of Parasitology. 2016; 102(1): 143
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article