Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

In situ pressurized biphase acid hydrolysis, a promising approach to produce bioactive diosgenin from the tubers of Dioscorea Zingiberensis

Yang Huan, Yin Hua-wu, Wang Xue-wei, Li Zi-hao, Shen Yu-ping, Jia Xiao-bin

Year : 2015| Volume: 11| Issue : 43 | Page no: 636-642

   This article has been cited by
 
1 Ultrasound-assisted deep eutectic solvent/petroleum ether biphase system for the green and efficient production of diosgenin
Cheng Xiang, Si Yu Zhang, Yao Che, Ge Zeng, Tao Yang
Cleaner Engineering and Technology. 2022; 6: 100361
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Efficient enzymatic hydrolysis of Protogracillin for clean preparation of Prosapogenin A by response surface methodology optimization
Haicheng Xie, Le Zhang, Shunli Jing, Jinwei Zhou, Qing Wu, Yaya Yang, Yufei Chen, Chengyu Yang, Guohua Xia, Yuping Shen, Huan Yang
Green Chemistry Letters and Reviews. 2022; 15(3): 837
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Optimization of the Ultrasonic-Assisted Extraction Technology of Steroidal Saponins from Polygonatum kingianum Collett & Hemsl and Evaluating Its Quality Planted in Different Areas
Sen He, Xifu Wang, Jiaqiang Chen, Xiaogang Li, Wen Gu, Fan Zhang, Guanhua Cao, Jie Yu
Molecules. 2022; 27(5): 1463
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Efficient biocatalysis of trillin through recombinant enzyme hydrolysis for clean diosgenin production
Wancang Liu, Haibo Xiang, Joseph Shiloach, Tao Zhang, Wenni He, Xu Pang, Jing Su, Hongyu Liu, Baiping Ma, Liyan Yu
Process Safety and Environmental Protection. 2021; 153: 107
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 The origin and evolution of the diosgenin biosynthetic pathway in yam
Jian Cheng, Jing Chen, Xiaonan Liu, Xiangchen Li, Weixiong Zhang, Zhubo Dai, Lina Lu, Xiang Zhou, Jing Cai, Xueli Zhang, Huifeng Jiang, Yanhe Ma
Plant Communications. 2021; 2(1): 100079
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Conversion of Dioscorea zingiberensis saponins to prosapogenin A by enzymatic hydrolysis
Chengyu Yang, Bo Li, Jinwei Zhou, Yufei Chen, Guohua Xia, Yuping Shen, Jixuan Chen, Jiali Shao, Yaya Yang, Huan Yang
Natural Product Research. 2021; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 The Dioscorea Genus (Yam)—An Appraisal of Nutritional and Therapeutic Potentials
Jude E. Obidiegwu, Jessica B. Lyons, Cynthia A. Chilaka
Foods. 2020; 9(9): 1304
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Green production of diosgenin from Discorea nipponica Makino tubers based on pressurized biphase acid hydrolysis via response surface methodology optimization
Changjie Yu, Zihao Li, Huawu Yin, Guohua Xia, Yuping Shen, Huan Yang, Jing Gao, Xiaobin Jia
Green Chemistry Letters and Reviews. 2019; 12(1): 79
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 A more ecological and efficient approach for producing diosgenin from Dioscorea zingiberensis tubers via pressurized biphase acid hydrolysis
Huan Yang,Huawu Yin,Yuping Shen,Guohua Xia,Bo Zhang,Xiangyang Wu,Baochang Cai,James P. Tam
Journal of Cleaner Production. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article