Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Microwave assisted extraction of polysaccharides from Yupingfeng powder and their antioxidant activity

Wang Dan, Zhang Bi-Bo, Qu Xiao-Xia, Gao Feng, Yuan Min-Yong

Year : 2015| Volume: 11| Issue : 43 | Page no: 546-554

   This article has been cited by
 
1 Characterization of Acidic Tea Polysaccharides from Yellow Leaves of Wuyi Rock Tea and Their Hypoglycemic Activity via Intestinal Flora Regulation in Rats
Zhong Wu, Wenzhi Zeng, Xun Zhang, Jiangfan Yang
Foods. 2022; 11(4): 617
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Two Polysaccharides from Liupao Tea Exert Beneficial Effects in Simulated Digestion and Fermentation Model In Vitro
Siqi Qiu, Li Huang, Ning Xia, Jianwen Teng, Baoyao Wei, Xiaoshan Lin, Muhammad Rafiullah Khan
Foods. 2022; 11(19): 2958
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Clinical Features and Rules of Chinese Herbal Medicine in Diabetic Peripheral Neuropathy Patients
Jindong Zhao, Yan Li, Ling Xin, Min Sun, Chanjuan Yu, Guobin Shi, Taotao Bao, Jian Liu, Yingqun Ni, RuiMin Lu, Yuanyuan Wu, Zhaohui Fang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Optimized synchronous extraction process of tea polyphenols and polysaccharides from Huaguoshan Yunwu tea and their antioxidant activities
Lei Guo,Jiacai Guo,Wencheng Zhu,Xinru Jiang
Food and Bioproducts Processing. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article