Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Anti-aging effect of polysaccharide from Bletilla striata on nematode Caenorhabditis elegans

Zhang Yusi, Lv Ting, Li Min, Xue Ting, Liu Hui, Zhang Weiming, Ding Xiaoyu, Zhuang Ziheng

Year : 2015| Volume: 11| Issue : 43 | Page no: 449-454

   This article has been cited by
 
1 Purification, characterization, and determination of biological activities of water-soluble polysaccharides from Mahonia bealei
Mohib Ullah Kakar, Jingyi Li, Muhammad Zubair Mehboob, Rokayya Sami, Nada Benajiba, Aziz Ahmed, Amina Nazir, Yulin Deng, Bo Li, Rongji Dai
Scientific Reports. 2022; 12(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Anti-aging effect of polysaccharides from the peel of Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc. on the nematode Caenorhabditis elegans
Chengying Shan, Chengjie Shu, Wei Nie, Yue Xu, Shihong Ma, Qiuhui Hu
Acta Agriculturae Scandinavica, Section B Soil & Plant Science. 2022; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Discovery and identification of potential anti-melanogenic active constituents of Bletilla striata by zebrafish model and molecular docking
Yiyuan Luo, Juan Wang, Shuo Li, Yue Wu, Zhirui Wang, Shaojun Chen, Hongjiang Chen
BMC Complementary Medicine and Therapies. 2022; 22(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 The Endogenous Metabolite Glycerophosphocholine Promotes Longevity and Fitness in Caenorhabditis elegans
Jia-Yu Liu, Run-Qi Zheng, Yao Wang, Yan-Hong Liu, Shuai Jiang, Xin-Zheng Wang, Kun He, Xin Pan, Tao Zhou, Tao Li, Qing Xia, Wei-Na Zhang
Metabolites. 2022; 12(2): 177
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Study on Adsorption Performance of Benzoic Acid in Cyclocarya paliurus Extract by Ethyl Cellulose Microspheres
Yamin Zhao, Lujun Zhang, Xiaoxue Zhai, Qian Liu, Lebing Sun, Mengshi Liu, Lili An, Liang Xian, Ping Zhang, Lihua Chen
Chemistry. 2021; 3(4): 1113
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 In-vitro antioxidant and in-vivo anti-aging with stress resistance on Caenorhabditis elegans of herbaceous peony stamen tea
Jiasong Meng, Menglin Cheng, Lei Liu, Jing Sun, Jorge Alberto Condori-Apfata, Daqiu Zhao, Jun Tao
International Journal of Food Properties. 2021; 24(1): 1349
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 A review on polysaccharides from Artemisia sphaerocephala Krasch seeds, their extraction, modification, structure, and applications
Mohib Ullah Kakar, Ihsan Ullah Kakar, Muhammad Zubair Mehboob, Shah Zada, Hidyatullah Soomro, Muhammad Umair, Imran Iqbal, Muhammad Umer, Shabnam Shaheen, Shahid Faraz Syed, Yulin Deng, Rongji Dai
Carbohydrate Polymers. 2021; 252: 117113
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Structural characterization and antioxidant activities of Bletilla striata polysaccharide extracted by different methods
Haoying Chen, Jinsong Zeng, Bin Wang, Zheng Cheng, Jun Xu, Wenhua Gao, Kefu Chen
Carbohydrate Polymers. 2021; 266: 118149
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Structural characterization of a pure polysaccharide from Bletilla striata tubers and its protective effect against H2O2-induced injury fibroblast cells
Jia Xu, Ziyan Chen, Pinhe Liu, Yang Wei, Mu Zhang, Xiaodong Huang, Lanlan Peng, Xinlin Wei
International Journal of Biological Macromolecules. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 The medicinal uses of the genus Bletilla in traditional Chinese medicine: A phytochemical and pharmacological review
Sai Jiang, Mengyun Wang, Lin Jiang, Qian Xie, Hanwen Yuan, Yupei Yang, Salman Zafar, Yang Liu, Yuqing Jian, Bin Li, Wei Wang
Journal of Ethnopharmacology. 2021; 280: 114263
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Neoagarotetraose extends the lifespan of Caenorhabditis elegans through AMPK mediated signaling pathways and activation of autophagy
Chenxuan Wu, Jun Liu, Junwen Ma, Qiaojuan Yan, Zhengqiang Jiang
Journal of Functional Foods. 2021; 77: 104341
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Characterization and Evaluation of the Pro-Coagulant and Immunomodulatory Activities of Polysaccharides from Bletilla striata
Wanchen Zhai, Enwei Wei, Rui Li, Tianyi Ji, Yueyao Jiang, Xiaoxiao Wang, Yiying Liu, Zhiying Ding, Hongli Zhou
ACS Omega. 2021; 6(1): 656
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 A Review of Isolation, Chemical Properties, and Bioactivities of Polysaccharides from Bletilla striata
Xiaolong Ji, Mingsong Yin, Hui Nie, Yanqi Liu
BioMed Research International. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 A review on structure, extraction, and biological activities of polysaccharides isolated from Cyclocarya paliurus (Batalin) Iljinskaja
Mohib Ullah Kakar, Muhammad Naveed, Muhammad Saeed, Shicong Zhao, Madiha Rasheed, Sundas Firdoos, Robina Manzoor, Yulin Deng, Rongji Dai
International Journal of Biological Macromolecules. 2020; 156: 420
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Extraction, characterization, utilization as wound dressing and drug delivery of Bletilla striata polysaccharide: A review
Ziyan Chen, Lizeng Cheng, Yichen He, Xinlin Wei
International Journal of Biological Macromolecules. 2018; 120: 2076
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Bletilla?striata polysaccharide has a protective effect on intestinal epithelial barrier disruption in TAA-induced cirrhotic rats
Lei Luo, Zhang Zhou, Juan Xue, Yao Wang, Juan Zhang, Xin Cai, Yuqing Liu, Fan Yang
Experimental and Therapeutic Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Current Perspective in the Discovery of Anti-aging Agents from Natural Products
Ai-Jun Ding,Shan-Qing Zheng,Xiao-Bing Huang,Ti-Kun Xing,Gui-Sheng Wu,Hua-Ying Sun,Shu-Hua Qi,Huai-Rong Luo
Natural Products and Bioprospecting. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Bletilla striata: Medicinal uses, phytochemistry and pharmacological activities
Xirui He,Xiaoxiao Wang,Jiacheng Fang,Zefeng Zhao,Linhong Huang,Hao Guo,Xiaohui Zheng
Journal of Ethnopharmacology. 2017; 195: 20
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Preparation, Characterization, and Antioxidative Activity of Bletilla striata Polysaccharide/Chitosan Microspheres for Oligomeric Proanthocyanidins
Kang Liu,Zhanqin Feng,Lu Shan,Tingting Yang,Meng Qin,Jinbao Tang,Weifen Zhang
Drying Technology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Partial structural characterization, as well as immunomodulatory and anti-aging activities of CP2-c2-s2 polysaccharide from Cordyceps militaris
Xiaojuan Liu,Yicheng Huang,Yunjiao Chen,Yong Cao
RSC Adv.. 2016; 6(106): 104094
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 A Living Model for Obesity and Aging Research:Caenorhabditis elegans
Peiyi Shen,Yiren Yue,Yeonhwa Park
Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2016; : 00
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 Preparation and evaluation of novel hydrogel based on polysaccharide isolated fromBletilla striata
Xiuming Cui,Xingying Zhang,Ye Yang,Chengxiao Wang,Chaoyu Zhang,Gang Peng
Pharmaceutical Development and Technology. 2016; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 Optimization of infrared-assisted extraction of Bletilla striata polysaccharides based on response surface methodology and their antioxidant activities
Yan Qu,Chunxue Li,Chen Zhang,Rui Zeng,Chaomei Fu
Carbohydrate Polymers. 2016; 148: 345
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 Screening lifespan-extending drugs in Caenorhabditis elegans via label propagation on drug-protein networks
Hui Liu,Mengmeng Guo,Ting Xue,Jihong Guan,Libo Luo,Ziheng Zhuang
BMC Systems Biology. 2016; 10(S4): 509
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article