Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Purification and characterization of an anticoagulant oligopeptide from Whitmania pigra Whitman

Zheng Xiaobei, Li Juan, Chen Zhengwang, Liu Yimei, Chen Keli

Year : 2015| Volume: 11| Issue : 43 | Page no: 444-448

   This article has been cited by
 
1 Comparative de novo transcriptomics reveal the effect of lead on Leech in aquaculture environment
Wang Kun, Meng Jieqin, Cheng Liangke, Shi Fujuan, Yang Chaojie, Maiheliya Mijiti, Yang Yaojun
Aquaculture Reports. 2022; 23: 101019
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Life without blood: Molecular and functional analysis of hirudins and hirudin-like factors of the Asian non-hematophagous leech Whitmania pigra
Christian Müller, Zhongjie Wang, Magdalena Hamann, Dana Sponholz, Jan-Peter Hildebrandt
Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Aqueous extract of Whitmania pigra Whitman ameliorates ferric chloride-induced venous thrombosis in rats via antioxidation
Peng Li, Bingqing Lin, Ping Tang, Yuxin Ye, Zhongrui Wu, Shuhua Gui, Yaxian Zhan, Wei Yang, Baoqin Lin
Journal of Thrombosis and Thrombolysis. 2021; 52(1): 59
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Affinity ultrafiltration and UPLC-HR-Orbitrap-MS based screening of thrombin-targeted small molecules with anticoagulation activity from Poecilobdella manillensis
Qiuyang Huang, Jianyuan Tang, Xiaoxin Chai, Wei Ren, JiaBo Wang, Qichao Gan, Jingyan Shi, Manyuan Wang, Sijin Yang, Jingfang Liu, Li Ma
Journal of Chromatography B. 2021; 1178: 122822
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Pro-angiogenic activity of Tongnao decoction on HUVECs in vitro and zebrafish in vivo
Jianli Wang, Xiao-Huan Zhang, Xiaoyu Xu, Qing Zhu, Beibei Yao, Seng Liang, Zhaoyao Chen, Yuxuan Wang, Ming-Fang He, Minghua Wu
Journal of Ethnopharmacology. 2020; 254: 112737
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Proteome and phosphoproteome profiling reveals the regulation mechanism of hibernation in a freshwater leech (Whitmania pigra)
Hongzhuan Shi, Jia Wang, Fei Liu, Xiangjing Hu, Yiming Lu, Shimeng Yan, Daoxin Dai, Xibin Yang, Zaibiao Zhu, Qiaosheng Guo
Journal of Proteomics. 2020; 229: 103866
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Linear Peptides Containing d-Leucine with Neuroprotective Activities from the Leech Whitmania pigra Whitman
Zi-Yue Zhang, Nan Ma, Li-Jun Tao, Xue-Ying Gong, Wen-Cai Ye, Lei Wang
Journal of Natural Products. 2019; 82(8): 2349
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Chinese Medicinal Leech: Ethnopharmacology, Phytochemistry, and Pharmacological Activities
Han Dong,Ji-Xiang Ren,Jing-Jing Wang,Li-Shuai Ding,Jian-Jun Zhao,Song-Yan Liu,Hui-Min Gao
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article