Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Preconditioning with glycyrrhizic, ferulic, paeoniflorin, cinnamic prevents rat hearts from ischemia/reperfusion injury via endothelial nitric oxide pathway

Qian Guo-Qiang, Ding Jingjing, Zhang Xiaozhao, Yin Xiaofeng, Gao Yuqin, Zhao Guo-Ping

Year : 2015| Volume: 11| Issue : 42 | Page no: 292-296

   This article has been cited by
 
1 Effects and Mechanisms of Taohong Siwu Decoction on the Prevention and Treatment of Myocardial Injury
Chang-Le Shao, Guo-Hong Cui, Hai-Dong Guo
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Peoniflorin Preconditioning Protects Against Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury Through Inhibiting Myocardial Apoptosis: RISK Pathway Involved
Hongen Ma, Jiping Hao, Huihui Liu, Jia Yin, Mingmin Qiang, Meilin Liu, Shaohui He, Di Zeng, Xiongtao Liu, Cheng Lian, Yuqin Gao
Applied Biochemistry and Biotechnology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Green-synthetized selenium nanoparticles using berberine as a promising anticancer agent
Mohamed S. Othman, Sofian T. Obeidat, Amal H. Al-Bagawi, Mohamed A. Fareid, Alaa Fehaid, Ahmed E. Abdel Moneim
Journal of Integrative Medicine. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Effects of Chaihu-Shugan-San on Small Intestinal Interstitial Cells of Cajal in Mice
Minwoo Hwang, Jeong Nam Kim, Jong Rok Lee, Sang Chan Kim, Byung Joo Kim
Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2020; 43(4): 707
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 The regulatory mechanisms of Yulangsan MHBFC reversing cardiac remodeling in rats based on eNOS-NO signaling pathway
Fangxing Ye, Junhui He, Xiaomei Wu, Jiaxiu Xie, Hongli Chen, Xiaojun Tang, Zefeng Lai, Renbin Huang, Jianchun Huang
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019; 117: 109141
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Characteristics of Chinese herbal medicine usage in ischemic heart disease patients among type 2 diabetes and their protection against hydrogen peroxide-mediated apoptosis in H9C2 cardiomyoblasts
Fuu-Jen Tsai, Tsung-Jung Ho, Chi-Fung Cheng, Yi-Tzone Shiao, Wen-Kuei Chien, Jin-Hua Chen, Xiang Liu, Hsinyi Tsang, Ting-Hsu Lin, Chiu-Chu Liao, Shao-Mei Huang, Ju-Pi Li, Cheng-Wen Lin, Jaung-Geng Lin, Yu-Ching Lan, Yu-Huei Liu, Chien-Hui Hung, Jung-Chun Lin, Chih-Chien Lin, Chih-Ho Lai, Wen-Miin Liang, Ying-Ju Lin
Oncotarget. 2017; 8(9): 15470
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Preconditioning of H2S inhalation protects against cerebral ischemia/reperfusion injury by induction of HSP70 through PI3K/Akt/Nrf2 pathway
Kangxiang Ji,Long Xue,Jiwei Cheng,Yu Bai
Brain Research Bulletin. 2016; 121: 68
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Paeoniflorin protects diabetic mice against myocardial ischemic injury via the transient receptor potential vanilloid 1/calcitonin gene-related peptide pathway
Fei Han,Dongchen Zhou,Xiang Yin,Zewei Sun,Jie Han,Lifang Ye,Wengting Zhao,Yuanyuan Zhang,Zhen Wang,Liangrong Zheng
Cell & Bioscience. 2016; 6(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article