Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Hplc-ESI-MS/MS analysis of the water-soluble extract from Ziziphi spinosae semen and its ameliorating effect of learning and memory performance in mice

Zhang Yanqing, Qiao Longdong, Song Mengyuan, Wang Lijuan, Xie Junbo, Feng Hua

Year : 2014| Volume: 10| Issue : 40 | Page no: 509-516

   This article has been cited by
 
1 Optimization of ultrasound-assisted extraction method for phytochemical compounds and antioxidant activities of sour jujube extracts
Yanyan Wang, Wan Zhao, Yixiang Li, Hang Zhao, Xiaonan Ye, Tingli Li, Zhibin Wang, Lili Huang
Food Science & Nutrition. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Antidepressant effect of Jujuboside A on corticosterone-induced depression in mice
Huitao Li, Jiannan Li, Tong Zhang, Xiaoyan Xie, Jiyu Gong
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2022; 620: 56
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Screening of different chemical components of sedative and hypnotic effects of Ziziphi Spinosae Semen before and after frying and determination of the Q-Marker
Lanlan Fan, Congwen Gu Experiment, Yu Jiang, Gang Cao, Li Sun, Rodney J.Y. Ho, Deling Wu, Yanquan Han, Yan Hong
Journal of Chromatography B. 2022; : 123349
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Wild Jujube (Ziziphus jujuba var. spinosa): A Review of Its Phytonutrients, Health Benefits, Metabolism, and Applications
Yue Hua, Xiao-xue Xu, Sheng Guo, Hong Xie, Hui Yan, Xin-fei Ma, Yang Niu, Jin-Ao Duan
Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Gao-Zi-Yao improves learning and memory function in old spontaneous hypertensive rats
Meng-Xiao Han, Wen-Yi Jiang, Yan Jiang, Lin-Hui Wang, Rong Xue, Guo-Xing Zhang, Jing-Wei Chen
BMC Complementary Medicine and Therapies. 2022; 22(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Ziziphi Spinosae Semen: A Natural Herb Resource for Treating Neurological Disorders
Mei Zhang, Jinrui Liu, Yanqing Zhang, Junbo Xie
Current Topics in Medicinal Chemistry. 2022; 22(17): 1379
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Comprehensive Quality Evaluation for Medicinal and Edible Ziziphi Spinosae Semen before and after Rancidity Based on Traditional Sensory, Physicochemical Characteristics, and Volatile Compounds
Zhenying Liu, Liang Xu, Pingping Song, Cui Wu, Bo Xu, Zhuojun Li, Zhimao Chao
Foods. 2022; 11(15): 2320
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Jujuboside B Inhibits Neointimal Hyperplasia and Prevents Vascular Smooth Muscle Cell Dedifferentiation, Proliferation, and Migration via Activation of AMPK/PPAR-? Signaling
Zaixiong Ji, Jiaqi Li, Jianbo Wang
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Kihito prevents corticosterone-induced brain dysfunctions in mice
Ryota Araki, Hayato Tachioka, Ayami Kita, Hironori Fujiwara, Kazufumi Toume, Kinzo Matsumoto, Takeshi Yabe
Journal of Traditional and Complementary Medicine. 2021; 11(6): 513
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Traditional Herbal Medicines Against CNS Disorders from Bangladesh
Md. Josim Uddin, Christian Zidorn
Natural Products and Bioprospecting. 2020; 10(6): 377
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Botanical and Traditional Uses and Phytochemical, Pharmacological, Pharmacokinetic, and Toxicological Characteristics of Ziziphi Spinosae Semen: A Review
Su-Rong He, Chong-Bo Zhao, Jing-Xia Zhang, Jing Wang, Bo Wu, Chun-Jie Wu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Revealing the sedative-hypnotic effect of the extracts of herb pair Semen Ziziphi spinosae and Radix Polygalae and related mechanisms through experiments and metabolomics approach
Hong Luo, Sheng-jie Sun, Yan Wang, Ying-li Wang
BMC Complementary Medicine and Therapies. 2020; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Bioactive compounds, antioxidant and antimicrobial activities of extracts from different plant parts of two Ziziphus Mill. species
Yassine Yahia, Mohamed Ali Benabderrahim, Nizar Tlili, Mohamed Bagues, Kameleddine Nagaz, Branislav T. Šiler
PLOS ONE. 2020; 15(5): e0232599
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Mechanism of the Intestinal Absorption of Six Flavonoids from Zizyphi Spinosi Semen Across Caco-2 Cell Monolayer Model
Panpan Song, Sa Xiao, Yanqing Zhang, Junbo Xie, Xusheng Cui
Current Drug Metabolism. 2020; 21(8): 633
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Ultrasonicated sour Jujube seed flavonoids extract exerts ameliorative antioxidant capacity and reduces Aß-induced toxicity in Caenorhabditis elegans
Tingting Yang, Leilei Fang, Tingting Lin, Jiayi Li, Yanqing Zhang, Aimin Zhou, Junbo Xie
Journal of Ethnopharmacology. 2019; 239: 111886
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Phytochemicals and cognitive health: Are flavonoids doing the trick?
Ioannis Bakoyiannis, Afrodite Daskalopoulou, Vasilios Pergialiotis, Despina Perrea
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019; 109: 1488
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 The pharmacokinetics and tissue distribution of coumaroylspinosin in rat: A novel flavone C-glycoside derived from Zizyphi Spinosi Semen
Xiaotong Zhao,Junjun Liu,Zhiyou Wen,Yanqing Zhang,Mingxin Yu,Bingcheng Pan,Jun Zeng,Junbo Xie
Journal of Chromatography B. 2017; 1046: 18
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Experimental and Clinical Pharmacology of Ziziphus jujuba Mills
Javier Rodríguez Villanueva,Laura Rodríguez Villanueva
Phytotherapy Research. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 A Review of Dietary Ziziphus jujuba Fruit (Jujube): Developing Health Food Supplements for Brain Protection
Jianping Chen,Xiaoyan Liu,Zhonggui Li,Airong Qi,Ping Yao,Zhongyu Zhou,Tina T. X. Dong,Karl W. K. Tsim
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2017; 2017: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Ziziphi spinosae lily powder suspension in the treatment of depression-like behaviors in rats
Yifang Wang,Mei Huang,Xinyi Lu,Runze Wei,Jinyong Xu
BMC Complementary and Alternative Medicine. 2017; 17(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Degradation Kinetics of 6?-p-Coumaroylspinosin and Identification of Its Metabolites by Rat Intestinal Flora
Lijuan Jiao,Yaxin Li,Yanqing Zhang,Junjun Liu,Junbo Xie,Kunsheng Zhang,Aimin Zhou
Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2017; 65(22): 4449
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 Gastrointestinal Absorption and Metabolic Dynamics of Jujuboside A, A Saponin Derived from the Seed of Ziziphus jujuba
Panpan Song, Yan Zhang, Guijie Ma, Yanqing Zhang, Aimin Zhou, Junbo Xie
Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2017; 65(38): 8331
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 A new HPLC–MS/MS method for investigating degradation kinetics of 6?-feruloylspinosin and identifying its metabolites by rat intestinal bacterial flora in vitro
Panpan Song,Yanqing Zhang,Longdong Qiao,Junjun Liu,Junbo Xie,Kunsheng Zhang,Aimin Zhou,Zhiyou Wen
Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. 2016; 39(15): 724
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 TNP-ATP is Beneficial for Treatment of Neonatal Hypoxia-Induced Hypomyelination and Cognitive Decline
Jie Xiao,Yilong Huang,Xia Li,Longjun Li,Ting Yang,Lixuan Huang,Ling Yang,Hong Jiang,Hongchun Li,Fan Li
Neuroscience Bulletin. 2016; 32(1): 99
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
25 A HPLC-MS/MS method for determination of 6'''-feruloylspinosin in rat plasma and tissues: Pharmacokinetics and tissue distribution study
Longdong Qiao,Yan Liu,Xiaoyan Chen,Junbo Xie,Yanqing Zhang,Ke Yang,Hongjian Zhou,Yayun Duan,Wei Zheng,Wenlin Xie
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2016; 121: 77
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article