Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Preliminary identification of the absorbed bioactive components and metabolites in rat plasma after oral administration of Shaoyao-Gancao decoction by ultra-performance liquid chromatography with electrospray ionization tandem mass spectrometry

Wang Ping, Yin Quan-wei, Zhang Ai-hua, Sun Hui, Wu Xiu-hong, Wang Xi-jun

Year : 2014| Volume: 10| Issue : 40 | Page no: 497-502

   This article has been cited by
 
1 UPLC–MS/MS method for the determination of the herb composition of Tangshen formula and the in vivo pharmacokinetics of its metabolites in rat plasma
Yu Yao, Ying-Chao Yu, Meng-Ru Cai, Zhi-Qin Zhang, Jie Bai, Hui-Min Wu, Ping Li, Ting-Ting Zhao, Jian Ni, Xing-Bin Yin
Phytochemical Analysis. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Identification of herbal components as TRPA1 agonists and TRPM8 antagonists
Sho Sanechika, Chika Shimobori, Katsuya Ohbuchi
Journal of Natural Medicines. 2021; 75(3): 717
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Metabolomics combined with network pharmacology to study the mechanism of Shentong Zhuyu decoction in the treatment of rheumatoid arthritis
Yanping Jiang, Yongfeng Zheng, Qin Dong, Wan Liao, Lan Pang, Jiao Chen, Qinman He, Jinming Zhang, Yuanhong Luo, Jiaxin Li, Chaomei Fu, Qiang Fu
Journal of Ethnopharmacology. 2021; : 114846
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Characterization of Formononetin Sulfonation in SULT1A3 Overexpressing HKE293 Cells: Involvement of Multidrug Resistance-Associated Protein 4 in Excretion of Sulfate
Fanye Liu, Shuhua Pei, Wenqi Li, Xiao Wang, Chao Liang, Ruohan Yang, Zhansheng Zhang, Xin Yao, Dong Fang, Songqiang Xie, Hua Sun
Frontiers in Pharmacology. 2021; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Shaoyao-Gancao Decoction Relieves Visceral Hyperalgesia in TNBS-Induced Postinflammatory Irritable Bowel Syndrome via Inactivating Transient Receptor Potential Vanilloid Type 1 and Reducing Serotonin Synthesis
Yun-Yun Shao, Yi-Ting Guo, Jian-ping Gao, Jun-Jin Liu, Zhuang-Peng Chang, Xiao-Juan Feng, Ding Xu, Gui-Feng Deng, Rui-Gang Hou, XiuMin Li
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Exploring the detoxification effects and mechanism of Caowu in prescription using liquid chromatography-high-resolution mass spectrometry-based metabolomics
Wang L, Dong H, Zhang AH, Han Y, Li TP
Open Journal of Proteomics and Genomics. 2018; : 011
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Multi-Dimensional Spectrum-Effect Relationship of the Impact of Chinese Herbal Formula Lichong Shengsui Yin on Ovarian Cancer
Yanhong Wang,Yang Li,Yan Zhang,Guan Feng,Zhixin Yang,Qingxia Guan,Rui Wang,Fengjuan Han
Molecules. 2017; 22(6): 979
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Identification of the constituents and metabolites in rat plasma after oral administration of HuanglianShangqing pills by ultra high-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry
Ma Huiling,Yang Liu,Xi Mai,Yijing Liao,Kai Zhang,Bin Liu,Xin Xie,Qiaoli Du
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Chinmedomics: Newer Theory and Application
Xi-jun Wang,Ai-hua Zhang,Hui Sun,Guang-li Yan
Chinese Herbal Medicines. 2016; 8(4): 299
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Chemometrics strategy coupled with high resolution mass spectrometry for analyzing and interpreting comprehensive metabolomic characterization of hyperlipemia
Qiqi Zhao,Aihua Zhang,Wenjing Zong,Na An,Huamin Zhang,Yihan Luan,Hongxin Cao,Hui Sun,Xijun Wang
RSC Adv.. 2016; 6(113): 112534
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Formula Compatibility Identification of Dachengqi Decoction Based on the Effects of Absorbed Components in Cerulein-Injured Pancreatic AR42J Cells
Yumei Zhang,Lin Zhu,Jia Wang,Jianlei Zhao,Xianlin Zhao,Hui Guo,Juan Li,Wenfu Tang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Five-descriptor model to predict the chromatographic sequence of natural compounds
Shuying Hou,Jinhua Wang,Zhangming Li,Yang Wang,Ying Wang,Songling Yang,Jia Xu,Wenliang Zhu
Journal of Separation Science. 2016; 39(5): 864
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Mass spectrometry-driven drug discovery for development of herbal medicine
Aihua Zhang,Hui Sun,Xijun Wang
Mass Spectrometry Reviews. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Current mass spectrometry approaches and challenges for the bioanalysis of traditional Chinese medicines
Xin Dong,Rui Wang,Xu Zhou,Ping Li,Hua Yang
Journal of Chromatography B. 2015;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Pharmacokinetic Profiles of Active Components After Oral Administration of a Kampo Medicine, Shakuyakukanzoto, to Healthy Adult Japanese Volunteers
Chiharu Sadakane,Junko Watanabe,Miwako Fukutake,Hiroaki Nisimura,Kazuya Maemura,Yoshio Kase,Toru Kono
Journal of Pharmaceutical Sciences. 2015; 104(11): 3952
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article