Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

A rapid UPLC method for simultaneous determination of eleven components in 'Ge-Gen-Qin-Lian' decoction

An Rui, You Lisha, Zhang Yizhu, Wang Xinhong, Ma Yuemin

Year : 2014| Volume: 10| Issue : 40 | Page no: 464-469

   This article has been cited by
 
1 Network Pharmacology–Based Analysis and Experimental Exploration of Antidiabetic Mechanisms of Gegen Qinlian Decoction
Yu Xu, Jihan Huang, Ning Wang, Hor-Yue Tan, Cheng Zhang, Sha Li, Guoyi Tang, Yibin Feng
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Topical Application of Galgeunhwanggeumhwangryeon-Tang Recovers Skin-Lipid Barrier and Ameliorates Inflammation via Filaggrin-Thymic Stromal Lymphopoietin-Interleukin 4 Pathway
Sang-Hyun Ahn, Su Shin, Yoonju Do, Yunju Jo, Dongryeol Ryu, Ki-Tae Ha, Kibong Kim
Medicina. 2021; 57(12): 1387
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Systems pharmacology reveals the mechanism of activity of Ge-Gen-Qin-Lian decoction against LPS-induced acute lung injury: A novel strategy for exploring active components and effective mechanism of TCM formulae
Zihe Ding, Renxing Zhong, Yanni Yang, Tianyi Xia, Wujing Wang, Yi Wang, Na Xing, Yun Luo, Shuyuan Li, Lifeng Shang, Zunpeng Shu
Pharmacological Research. 2020; 156: 104759
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Simultaneous quantitative determination of 11 sesquiterpene lactones in Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) leaves by ultra high performance liquid chromatography with quadrupole time-of-flight mass spectrometry
Xiaoyan Yuan,Qianxu Yang
Journal of Separation Science. 2017; 40(7): 1457
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Simultaneous quantification of 50 bioactive compounds of the traditional Chinese medicine formula Gegen-Qinlian Decoction using ultra-high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry
Qi Wang,Wei Song,Xue Qiao,Shuai Ji,Yi Kuang,Zheng-xiang Zhang,Tao Bo,De-an Guo,Min Ye
Journal of Chromatography A. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Fingerprint Analysis ofDesmodium TriquetrumL.Based on Ultra Performance Liquid Chromatography with Photodiode Array Detector Combined with Chemometrics Methods
Meiling Zhang,Cui Zhao,Xianrui Liang,Yin Ying,Bing Han,Bo Yang,Cheng Jiang
Journal of Chromatographic Science. 2016; : bmv242
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article