Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Effects of Astragaloside IV combined with the active components of Panax notoginseng on oxidative stress injury and nuclear factor-erythroid 2-related factor 2/heme oxygenase-1 signaling pathway after cerebral ischemia-reperfusion in mice

Huang Xiao-Ping, Qiu Yong-Yuan, Wang Bei, Ding Huang, Tang Ying-Hong, Zeng Rong, Deng Chang-Qing

Year : 2014| Volume: 10| Issue : 40 | Page no: 402-409

   This article has been cited by
 
1 Alleviative effects of astragaloside IV on cyclophosphamide-induced oxidative damage and immunosuppression in tilapia (Oreochromis niloticus)
Liping Cao, Jinliang Du, Rui Jia, Jiancao Gao, Zhijuan Nie, Nailin Shao, Quanjie Li, Haojun Zhu, Guojun Yin, Weidong Ding, Gangchun Xu
Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology. 2023; 264: 109503
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Ginsenoside Rg1 inhibits oxidative stress and inflammation in rats with spinal cord injury via Nrf2/HO-1 signaling pathway
Zhen Zhang, Kun Yang, Rui Mao, Donghai Zhong, Zehua Xu, Jie Xu, Min Xiong
NeuroReport. 2022; 33(2): 81
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Panax notoginseng glycosides with astragaloside IV improve cerebral ischemic injury through autophagy-NLRP3 inflammasome pathway
Xin Teng, Shuwen Luo, Xuejie Li
Materials Express. 2022; 12(4): 546
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Roles and Mechanisms of Astragaloside IV in Combating Neuronal Aging
Qumar Zaman, Dahong Zhang, Obireddy Sreekanth Reddy, Wing-Tak Wong, Wing-Fu Lai
Aging and disease. 2022; 13(6): 1845
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Research Progress on the Ability of Astragaloside IV to Protect the Brain Against Ischemia-Reperfusion Injury
Xianhui Kang, Shuyue Su, Wandong Hong, Wujun Geng, Hongli Tang
Frontiers in Neuroscience. 2021; 15
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Protective Effects and Network Analysis of Ginsenoside Rb1 Against Cerebral Ischemia Injury: A Pharmacological Review
Weijie Xie, Xinyue Wang, Tianbao Xiao, Yibo Cao, Yumei Wu, Dongsheng Yang, Song Zhang
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Effect of the combination of astragaloside IV and Panax notoginseng saponins on pyroptosis and necroptosis in rat models of cerebral ischemia-reperfusion
Biao Tang, Xu She, Chang-Qing Deng
Experimental and Therapeutic Medicine. 2021; 22(4)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 The Protective Effects of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma in Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury
Yanping Ding, Jie Kang, Shuning Liu, Yuqin Xu, Baoping Shao
Frontiers in Neurology. 2020; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 RETRACTED: Astragaloside protects oxygen and glucose deprivation induced injury by regulation of microRNA-21 in retinal ganglion cell line RGC-5
He Bao, Danyu Sun, Peng Qi, Shixian Jiang
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019; 109: 1826
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Ginsenoside Rb1 administration attenuates focal cerebral ischemic reperfusion injury through inhibition of HMGB1 and inflammation signals
Anxin Liu, Weiwei Zhu, Lirui Sun, Guangming Han, Huiping Liu, Zhaoyu Chen, Li Zhuang, Wen Jiang, Xia Xue
Experimental and Therapeutic Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Effects and mechanisms of compound Chinese medicine and major ingredients on microcirculatory dysfunction and organ injury induced by ischemia/reperfusion
Jing-Yan Han,Quan Li,Zhi-Zhong Ma,Jing-Yu Fan
Pharmacology & Therapeutics. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Ginsenoside Rb1 protects against ischemia/reperfusion-induced myocardial injury via energy metabolism regulation mediated by RhoA signaling pathway
Yuan-Chen Cui,Chun-Shui Pan,Li Yan,Lin Li,Bai-He Hu,Xin Chang,Yu-Ying Liu,Jing-Yu Fan,Kai Sun,Quan -Li,Jing-Yan Han
Scientific Reports. 2017; 7: 44579
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Research review on the pharmacological effects of astragaloside IV
Lei Li,Xiaojiao Hou,Rongfang Xu,Chang Liu,Menbayaer Tu
Fundamental & Clinical Pharmacology. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Ginsenoside Rb1 as neuroprotective agent: a review
Touqeer Ahmed,Syed Hammad Raza,Afifa Maryam,William Setzer,Nady Braidy,Seyed Fazel Nabavi,Marcos Roberto de Oliveira,Seyed Mohammad Nabavi
Brain Research Bulletin. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Selective capture and rapid identification of Panax notoginseng metabolites in rat faeces by the integration of magnetic molecularly imprinted polymers and high-performance liquid chromatography coupled with orbitrap mass spectrometry
Qizhi Cai,Zaiyue Yang,Ning Chen,Xuemin Zhou,Junli Hong
Journal of Chromatography A. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Astragaloside IV Enhances Cisplatin Chemosensitivity in Human Colorectal Cancer via Regulating NOTCH3
Tao Xie, Yao Li, Shi-Lei Li, Hai-Feng Luo
Oncology Research Featuring Preclinical and Clinical Cancer Therapeutics. 2016; 24(6): 447
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Development of a systematic approach to rapid classification and identification of notoginsenosides and metabolites in rat feces based on liquid chromatography coupled triple time-of-flight mass spectrometry
Rong Xing,Lijun Zhou,Lin Xie,Kun Hao,Tai Rao,Qian Wang,Wei Ye,Hanxu Fu,Xinwen Wang,Guangji Wang,Yan Liang
Analytica Chimica Acta. 2015; 867: 56
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Effects of the Combination of the Main Active Components ofAstragalusandPanax notoginsengon Inflammation and Apoptosis of Nerve Cell after Cerebral Ischemia-Reperfusion
Xiao-Ping Huang,Huang Ding,Jin-Dong Lu,Ying-Hong Tang,Bing-Xiang Deng,Chang-Qing Deng
The American Journal of Chinese Medicine. 2015; 43(07): 1419
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Recent Advances in Traditional Chinese Medicine for Kidney Disease
Yifei Zhong,Madhav C. Menon,Yueyi Deng,Yiping Chen,John Cijiang He
American Journal of Kidney Diseases. 2015; 66(3): 513
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article