Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

A rapid identification of four medicinal chrysanthemum varieties with near infrared spectroscopy

Han Bangxing, Yan Hui, Chen Cunwu, Yao Houjun, Dai Jun, Chen Naifu

Year : 2014| Volume: 10| Issue : 39 | Page no: 353-358

   This article has been cited by
 
1 Determination of quality markers for quality control of Zanthoxylum nitidum using ultra-performance liquid chromatography coupled with near infrared spectroscopy
Xinhong Wang, Qingwen Wu, Lulu Li, Peng Wang, Yue Wang, Weifeng Wei, Xiaojun Ma, Jing Shu, Kai Zhang, Dongming Ma, Jen-Tsung Chen
PLOS ONE. 2022; 17(6): e0270315
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Rapid Identification of Peucedanum praeruptorum Dunn and Its Adulterants by Hand-Held Near-Infrared Spectroscopy
Fang Wang, Bin Jia, Xiangwen Song, Jun Dai, Xiaoli Li, Haidi Gao, Haoyu Pan, Hui Yan, Bangxing Han
Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Identification of UV-B radiation responsive microRNAs and their target genes in chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat) using high-throughput sequencing
Yanjun Yang, Jiena Guo, Jianmei Cheng, Zhifang Jiang, Ning Xu, Xinyan An, Zhehao Chen, Juan Hao, Siyu Yang, Zirui Xu, Chenjia Shen, Maojun Xu
Industrial Crops and Products. 2020; 151: 112484
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article