Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Phytochemical compositions of volatile oil from Blumea balsamifera and their biological activities

Jiang Zhi-long, Zhou Yan, Ge Wei-chen, Yuan Ke

Year : 2014| Volume: 10| Issue : 39 | Page no: 346-352

   This article has been cited by
 
1 Antibacterial activity and cytotoxicity of sequentially extracted medicinal plant Blumea balsamifera Lin. (DC).
Ida Bagus Agung Yogeswara, I Gusti Ayu Wita Kusumawati, Ni Wayan Nursini
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2022; 43: 102395
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Phytochemical composition and health properties of Sembung plant (Blumea balsamifera): A review
I. Gede Widhiantara, I. Made Jawi
Veterinary World. 2021; : 1185
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Antibacterial effect of Blumea balsamifera DC. essential oil against Haemophilus parasuis
Changliang He, Peiyi Yang, Lu Wang, Xiaolin Jiang, Wei Zhang, Xiaoxia Liang, Lizi Yin, Zhongqiong Yin, Yi Geng, Zhijun Zhong, Xu Song, Yuanfeng Zou, Lixia Li, Cheng Lv
Archives of Microbiology. 2020; 202(9): 2499
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Zanthoxylum avicennae extract enhances GSK-3 to attenuate -catenin via phosphatase 2A to block metastatic effects of HA22T cells and hepatocellular carcinoma xenografted nude mice
Hsi-Chin Wu,Ing-Shiow Lay,Marthandam Asokan Shibu,Tsung-Jung Ho,Shiu-Min Cheng,Chih-Hao Lin,Tran Duc Dung,Long-Bin Jeng,Vijaya Padma Viswanadha,Chih-Yang Huang
Environmental Toxicology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Blumea balsamifera Oil for the Acceleration of Healing of Burn Injuries
Zuo-Wang Fan,Yu-Xin Pang,Kai Wang,Fu-Lai Yu,Dan Wang,Quan Yang,Qing-Song Ma,Xiao-Ting Li,Jin Zou,Wen-Qing Zhang,Li-Fen Wu
Molecules. 2015; 20(9): 17166
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article