Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Antidepressant-like effects of Chaihu-Shugan-San via SAPK/JNK signal transduction in rat models of depression

Li Yun-Hui, Zhang Chun-Hu, Qiu Juan, Wang Su-E, Hu Sui-Yu, Huang Xi, Xie Ying, Wang Yang, Cheng Tian-Li

Year : 2014| Volume: 10| Issue : 39 | Page no: 271-277

   This article has been cited by
 
1 The microbiota–gut–brain axis and its modulation in the therapy of depression: comparison of efficacy of conventional drugs and traditional Chinese medicine approaches
Chenchen Bi, Shitian Guo, Shijia Hu, Jiaqi Chen, Mengfei Ye, Zheng Liu
Pharmacological Research. 2022; : 106372
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Proteomics Study Reveals the Anti-Depressive Mechanisms and the Compatibility Advantage of Chaihu-Shugan-San in a Rat Model of Chronic Unpredictable Mild Stress
Xiaofei Zhu, Teng Li, En Hu, Lihua Duan, Chunhu Zhang, Yang Wang, Tao Tang, Zhaoyu Yang, Rong Fan
Frontiers in Pharmacology. 2022; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Chaihu-Shugan-San (Shihosogansan) alleviates restraint stress-generated anxiety and depression in mice by regulating NF-?B-mediated BDNF expression through the modulation of gut microbiota
Sang-Kap Han, Jeon-Kyung Kim, Hee-Seo Park, Yeun-Jeong Shin, Dong-Hyun Kim
Chinese Medicine. 2021; 16(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Antidepressant-Like Effects of Chaihu Shugan Powder (?????) on Rats Exposed to Chronic Unpredictable Mild Stress through Inhibition of Endoplasmic Reticulum Stress-Induced Apoptosis
Ke-huan Sun, Yu Jin, Zhi-gang Mei, Zhi-tao Feng, Jie-ren Liu, Mei-qun Cao, Zheng-zhi Wu
Chinese Journal of Integrative Medicine. 2021; 27(5): 353
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Influence of progestational stress on BDNF and NMDARs in the hippocampus of male offspring and amelioration by Chaihu Shugan San
Ya-hui Xu, Xin-xing Wang, Ming-jing Wang, Yue-yun Liu, Zhe Xue, Jia-xu Chen
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021; 135: 111204
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Screening and Identification of Antidepressant Active Ingredients from Puerariae Radix Extract and Study on Its Mechanism
Guoze Wang, Peng Luo, Shuai Zhang, Qun Huang, Shuling Zhang, Qibing Zeng, Jingxin Mao, ChongDe Sun
Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Antidepressant-Like Effects and Cognitive Enhancement of Coadministration of Chaihu Shugan San and Fluoxetine: Dependent on the BDNF-ERK-CREB Signaling Pathway in the Hippocampus and Frontal Cortex
Lijing Yan, Xia Xu, Zhenyu He, Sheng Wang, Linlin Zhao, Juan Qiu, Dongsheng Wang, Zhicheng Gong, Xinjian Qiu, Huiyong Huang
BioMed Research International. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 A Comparison Study of Chaihu Shugan San and Fluoxetine on Antidepression and Regulating Blood Rheology Effects with Chronic Restrained Stress Rats
Meng Qian, Rongyan Peng, Chen Yue, Zongchun Yang, Haoru Zhu, Biyuan Liu, Ming Xie, Ke Ma
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Ping-Chong-Jiang-Ni Formula Induces Apoptosis and Inhibits Proliferation of Human Ectopic Endometrial Stromal Cells in Endometriosis via the Activation of JNK Signaling Pathway
Rui-Ning Liang,Pei-Shuang Li,Yang Zou,Yu-Ling Liu,Zhen Jiang,Zhen Liu,Pei Fan,Ling Xu,Jia-Hua Peng,Xue-Yan Sun
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2017; 2017: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Systems Pharmacology Based Study of the Molecular Mechanism of SiNiSan Formula for Application in Nervous and Mental Diseases
Xia Shen,Zhenyu Zhao,Xuan Luo,Hao Wang,Benxiang Hu,Zihu Guo
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Modulation of c-Jun N-terminal kinase signaling and specific glucocorticoid receptor phosphorylation in the treatment of major depression
Milica J. Jovicic,Iva Lukic,Marija Radojcic,Miroslav Adzic,Nadja P. Maric
Medical Hypotheses. 2015; 85(3): 291
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Trazodone regulates neurotrophic/growth factors, mitogen-activated protein kinases and lactate release in human primary astrocytes
Simona Daniele,Elisa Zappelli,Claudia Martini
Journal of Neuroinflammation. 2015; 12(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article