Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Study on chemical fingerprinting of crude and processed Atractylodes macrocephala from different locations in Zhejiang province by reversed-phase high-performance liquid chromatography coupled with hierarchical cluster analysis

Cai Hao, Xu Zhiwei, Luo Sucai, Zhang Wenwen, Cao Gang, Liu Xiao, Lou Yajing, Ma Xiaoqing, Qin Kunming, Cai Baochang

Year : 2012| Volume: 8| Issue : 32 | Page no: 300-307

   This article has been cited by
 
1 Polysaccharides from Rhizoma Atractylodis Macrocephalae: A Review on Their Extraction, Purification, Structure, and Bioactivities
Lei Luo, Jin Cai, Zhang Zhou, Wenqian Tang, Juan Xue, Jinxin Liu, Hongfei Hu, Fan Yang, Youhua Wang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 The Promotive Effect of the Active Ingredients of Atractylodes macrocephala on Intestinal Epithelial Repair Through Activating Ca2+ Pathway
Yan Ren, Wenwen Jiang, Chunli Luo, Xiaohan Zhang, Mingjin Huang
Natural Product Communications. 2021; 16(11): 1934578X21
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Differential transcriptome analysis of genes associated with the rhizome growth and sesquiterpene biosynthesis in Atractylodes macrocephala
Qingyan Ruan, Jingyi Wang, Chengyu Xiao, Yinkai Yang, Enhui Luo, Miaomiao Sheng, Ying Zheng, Wei Zhou, Guoyin Kai, Xiaolong Hao
Industrial Crops and Products. 2021; 173: 114141
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Newly Generated Atractylon Derivatives in Processed Rhizomes of Atractylodes macrocephala Koidz
Chunmei Zhai, Jianping Zhao, Amar G. Chittiboyina, Yonghai Meng, Mei Wang, Ikhlas A. Khan
Molecules. 2020; 25(24): 5904
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Isolation, purification, and structural characterization of polysaccharides from Atractylodis Macrocephalae Rhizoma and their immunostimulatory activity in RAW264.7 cells
Yong-Sheng Cui, Yi-Xuan Li, Si-Liang Jiang, An-Ning Song, Zheng Fu, Cai-Xia Dong, Zhi Yao, Wei Qiao
International Journal of Biological Macromolecules. 2020; 163: 270
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 In vitro antibacterial and cytotoxic activities of plasma-modified polyethylene terephthalate nonwoven dressing with aqueous extract of Rhizome Atractylodes macrocephala
Yi-Ting Shu,Kuo-Ting Kao,Ching-Sung Weng
Materials Science and Engineering: C. 2017; 77: 606
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Ultra-high-performance liquid chromatography-quadrupole/time of flight mass spectrometry combined with statistical analysis for rapidly revealing the influence of sulfur-fumigated Paeoniae Radix Alba on the chemical constituents of Si Wu Tang
Ke Pei,Yu Duan,Hao Cai,Sicong Tu,Fengxian Qiao,Xiaoqing Song,Xiao Liu,Gang Cao,Kailei Fan,Baochang Cai
Anal. Methods. 2015; 7(22): 9442
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Direct differentiation of herbal medicine for volatile components by a multicapillary column with ion mobility spectrometry method
Qinglin Li,Rongqun Li,Gang Cao,Xin Wu,Guangming Yang,Baochang Cai,Bin Cheng,Weimin Mao
Journal of Separation Science. 2015; 38(18): 3205
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Immune-enhancing activity of polysaccharides isolated from Atractylodis macrocephalae Koidz
Wenjing Sun,Kai Meng,Chunhua Qi,Xianyong Yang,Yuge Wang,Wentao Fan,Zhengui Yan,Xiaona Zhao,Jianzhu Liu
Carbohydrate Polymers. 2015; 126: 91
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Development of Chemical Fingerprints for Quality Control of Xiong Ma Tang and its Related Preparations by High-Performance Liquid Chromatography
Hengyan Liu,Jiansheng Guo,Zhi Li,Xiaodan Zhang,Xiangqian Liu,Changsoo Yook
Journal of Chromatographic Science. 2015; : bmv134
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Investigation of the Chemical Changes from Crude and Processed Paeoniae Radix Alba-Atractylodis Macrocephalae Rhizoma Herbal Pair Extracts by Using Q Exactive High-Performance Benchtop Quadrupole-Orbitrap LC-MS/MS
Gang Cao,Qinglin Li,Hao Cai,Sicong Tu,Baochang Cai
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2014; 2014: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Chemical differentiation of volatile compounds in crude and processed Atractylodis Macrocephalae Rhizoma by using comprehensive two-dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry combined with multivariate data analysis
Gang Cao,Hao Cai,Jianping Jiang,Linjiang Yao,Sicong Tu,Lin Wang,Xiaoqing Ma,Baochang Cai
Journal of Separation Science. 2014; 37(9-10): 1194
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Comparative pharmacognosy of Pyrrosia petiolosa and Pyrrosia davidii
Dandan Cheng,Yingying Zhang,Xiaowei Xin,Demin Gao
Revista Brasileira de Farmacognosia. 2014; 24(4): 368
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Rapid Determination of the Main Compounds in Crude and ProcessedAtractylodes macrocephalaUsing Fourier Transform Infrared Spectroscopy with Attenuated Total Reflectance
Gang Cao,Hao Cai,Jida Zhang,Baochang Cai
Analytical Letters. 2014; 47(4): 616
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article