Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Ultrasound-assisted extraction of total flavonoids from Inula helenium

Wang Jin, Zhao Yong-Ming, Guo Chun-Yan, Zhang Shao-Meng, Liu Chun-Lei, Zhang Dan-Shen, Bai Xue-Mei

Year : 2012| Volume: 8| Issue : 30 | Page no: 166-170

   This article has been cited by
 
1 A Comparative Study between Conventional and Advanced Extraction Techniques: Pharmaceutical and Cosmetic Properties of Plant Extracts
Ezzouhra El Maaiden, Sarah Bouzroud, Boubker Nasser, Khadija Moustaid, Ayoub El Mouttaqi, Mohamed Ibourki, Hassan Boukcim, Abdelaziz Hirich, Lamfeddal Kouisni, Youssef El Kharrassi
Molecules. 2022; 27(7): 2074
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Valorization of Java citronella (Cymbopogon winterianus Jowitt) distillation waste as a potential source of phenolics/antioxidant: influence of extraction solvents
Ajoy Saha, B. B. Basak, P. Manivel, Jitendra Kumar
Journal of Food Science and Technology. 2021; 58(1): 255
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A multi-strategy platform for quality control and Q-markers screen of Chaiqin chengqi decoction
Ge Liang, Jingyu Yang, Tingting Liu, Shisheng Wang, Yongjian Wen, Chenxia Han, Yan Huang, Rui Wang, Yiqin Wang, Liqiang Hu, Guangzhi Wang, Fei Li, Joel D.A. Tyndall, Lihui Deng, Dan Du, Qing Xia
Phytomedicine. 2021; 85: 153525
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Green Solvent: Green Shadow on Chemical Synthesis
Tejaswini Sahoo, Jagannath Panda, Jnanaranjan Sahu, Dayananda Sarangi, Sunil K. Sahoo, Braja. B. Nanda, Rojalin Sahu
Current Organic Synthesis. 2020; 17(6): 426
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Cancer chemoprevention through dietary flavonoids: what’s limiting?
Haneen Amawi,Charles R. Ashby,Amit K. Tiwari
Chinese Journal of Cancer. 2017; 36(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Ultrasound-Assisted Extraction of Total Flavonoids from Corn Silk and Their Antioxidant Activity
Ling-Li Zheng,Guan Wen,Min-Yong Yuan,Feng Gao
Journal of Chemistry. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Optimisation of Ultrasonic Conditions as an Advanced Extraction Technique for Recovery of Phenolic Compounds and Antioxidant Activity from Macadamia (Macadamia tetraphylla) Skin Waste
Adriana Dailey,Quan Vuong
Technologies. 2015; 3(4): 302
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Overexpression of a tomato flavanone 3-hydroxylase-like protein gene improves chilling tolerance in tobacco
Chen Meng,Song Zhang,Yong-Sheng Deng,Guo-Dong Wang,Fan-Ying Kong
Plant Physiology and Biochemistry. 2015; 96: 388
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Optimization of polysaccharides extraction from Tricholoma mongolicum Imai and their antioxidant and antiproliferative activities
Jin Wang,Yongming Zhao,Wei Li,Zhibao Wang,Lixia Shen
Carbohydrate Polymers. 2015; 131: 322
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 ultrasound-assisted extraction of total phenolic compounds from inula helenium
wang, j. and zhao, y.-m. and tian, y.-t. and yan, c.-l. and guo, c.-y.
the scientific world journal. 2013; 2013(157527)
[Pubmed]  [Google Scholar]
11 Orthogonal test design for optimizing the extraction of total flavonoids from Inula helenium
Guo, C.-Y. and Wang, J. and Hou, Y. and Zhao, Y.-M. and Shen, L.-X. and Zhang, D.-S.
Pharmacognosy Magazine. 2013; 9(35): 192-195
[Pubmed]  [Google Scholar]
12 Analysis of Flavonoids and the Flavonoid Structural Genes in Brown Fiber of Upland Cotton
Feng, H. and Tian, X. and Liu, Y. and Li, Y. and Zhang, X. and Jones, B.J. and Sun, Y. and Sun, J.
PLoS ONE. 2013; 8(3)
[Pubmed]  [Google Scholar]
13 Ultrasound-Assisted Extraction of Total Phenolic Compounds from Inula helenium
Jin Wang,Yong-Ming Zhao,Ya-Ting Tian,Chun-Lin Yan,Chun-Yan Guo
The Scientific World Journal. 2013; 2013: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Analysis of Flavonoids and the Flavonoid Structural Genes in Brown Fiber of Upland Cotton
Hongjie Feng,Xinhui Tian,Yongchang Liu,Yanjun Li,Xinyu Zhang,Brian Joseph Jones,Yuqiang Sun,Jie Sun,Jinfa Zhang
PLoS ONE. 2013; 8(3): e58820
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article