Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Protective effects on myelosuppression mice treated by three different classic chinese medicine formulae

Zhao An-bin, YU Bin, WU Xian-Lin, Cao Ke-Jian, LI En-Qing, LI Qing-Mei, Chen Xiao-Yin

Year : 2011| Volume: 7| Issue : 26 | Page no: 133-140

   This article has been cited by
 
1 The Involvement of Macrophage Colony Stimulating Factor on Protein Hydrolysate Injection Mediated Hematopoietic Function Improvement
Shimiao Wang, Yuchong Zhang, Weiqi Meng, Yihao Dong, Sujie Zhang, Lesheng Teng, Yang Liu, Lanzhou Li, Di Wang
Cells. 2021; 10(10): 2776
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Study of the Effects and Mechanisms of Ginsenoside Compound K on Myelosuppression
Jiahong Han, Yu Wang, Enbo Cai, Lianxue Zhang, Yan Zhao, Nian Sun, Xiaoman Zheng, Siqi Wang
Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2019; 67(5): 1402
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Florfenicol induces more severe hemotoxicity and immunotoxicity than equal doses of chloramphenicol and thiamphenicol in Kunming mice
Dongfang Hu,Ziqiang Han,Chunling Li,Lin Lv,Zilong Cheng,Sidang Liu
Immunopharmacology and Immunotoxicology. 2016; 38(6): 472
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Optimized Animal Model of Cyclophosphamide-induced Bone Marrow Suppression
Lizhi Feng,Qiuju Huang,Zhiying Huang,Hang Li,Xiaoxiao Qi,Ying Wang,Zhongqiu Liu,Xiaohong Liu,Linlin Lu
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 2016; 119(5): 428
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Effects of Traditional Chinese Medicine on Chemotherapy-Induced Myelosuppression and Febrile Neutropenia in Breast Cancer Patients
Huan Tian,Wei Qin,Wenjing Wu,Pi Guo,Yong Lu,Pengxi Liu,Qiang Liu,Fengxi Su
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2015; 2015: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Echinacoside improves hematopoietic function in 5-FU-induced myelosuppression mice
Saisai Wang,Gang Zheng,Shousheng Tian,Yan Zhang,Lijuan Shen,Yongchol Pak,Yong Shen,Jing Qian
Life Sciences. 2015; 123: 86
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Danggui Sini Decoction Ameliorates Myelosuppression in Animal Model by Upregulating Thrombopoietin Expression
Qing-quan Chen,Xuesong Han,Wan-ming Wang,Liangyu Zhao,Aimin Chen
Cell Biochemistry and Biophysics. 2014;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Hematopoietic effects and mechanisms of Fufang E?jiao Jiang on radiotherapy and chemotherapy-induced myelosuppressed mice
Maoxuan Liu,Haining Tan,Xinke Zhang,Zhang Liu,Yanna Cheng,Dongliang Wang,Fengshan Wang
Journal of Ethnopharmacology. 2014; 152(3): 575
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article